07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Πάσσου Στέλιου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Στέλιος Πάσσος


Τίτλος: Παραμετρικό εργαλείο αξιοποίησης και ενοποίησης δωμάτων της Αθήνας, ως δίκτυο δημόσιων και ημιδημόσιων χώρων με βιοκλιματική απόδοση: Εφαρμογή στην Κυψέλη.

Title:Parametric tool for utilization and integration of rooftops in Athens, as a network of public and semi-public spaces with bioclimatic efficiency: Case study: Kypseli.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 13.00 μ.μ.
Μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρος Καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας(επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Ουγγρίνης Κωνσταντίνος - Αλκέτας 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσακαλάκης Δημήτριος 


Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά τη ανάπτυξη ενός παραμετρικού εργαλείου ανάλυσης, ομαδοποίησης και σύνθεσης στην 5η όψη της Αθήνας. Σκοπός είναι να δοθεί μια εκτόνωση στους ενοίκους της πυκνοδομημένης πόλης, μέσω της μετατροπής των κοινόχρηστων δωμάτων σε ενα άνωθεν δίκτυο ημιδημόσιων χώρων.
Το εργαλείο λειτουργεί  σε 3 επίπεδα. Στο επίπεδο του δημοτικού διαμερίσματος γίνεται η ενσωμάτωση των πληροφοριών για την δημιουργία ενός ψηφιακού υποβάθρου, η δημιουργία του δικτύου δωμάτων και η επιλογή των περιοχών με ανάγκη δημόσιου χώρου και χώρου πρασίνου. Στο επίπεδο των οικοδομικών τετραγώνων γίνεται η ομαδοποίηση των δωμάτων ως προς τη δυνατότητα σύνδεσης, η εύρεση τοποθεσίας γεφυρώσεων και ο καταμερισμό των λειτουργιών. Τέλος, σε επίπεδο μιας πυκνοδομημένης περιοχής, παράγεται ενα παραμετρικό συνθετικό μοντελο με γνώμονα τα εκάστοτε χαρακτηριστικά και τις χωρικές ποιότητες, την 1:1 επίλυση, την κλιμάκωση της ιδιωτικότητας και την βιοκλιματική αναβάθμιση τους μέσω φυτεμένων δωμάτων και τοίχων.
Abstract

The present work concerns the development of a parametric tool of analysis, grouping and design on the rooftops of Athens. The goal is to give public space to the residents of the densely populated city, by converting the shared rooftops into an elevated network of semi-public spaces.
The tool works in 3 levels. At the level of the municipal district, the information is processed to create a base model, to produce the network of rooftops and select the areas in need of public space and green space. At the level of each building block, the rooftops are grouped in terms of connectivity, the location of pedways and stairs is computed and the functions are distributed. Finally, at the level of a densely populated area, a parametric synthetic model is produced, based on the respective characteristics and spatial qualities, the feasibility of the solution, the gradual escalation of privacy and their bioclimatic upgrade through green roofs and walls.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012