07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Κωστόγιαννη Βασιλική και κ. Λιτσάι Σάρα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κωστόγιαννη, Σάρα Λιτσάι


Τίτλος:Πρόταση πολεοδομικής ανασυγκρότησης και επέκτασης της Τρίπολης

Title:Proposal for Tripolis' Urban Reorganisation and Expansion

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 10.00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη καθηγήτρια: Βασιλική Γεροπάντα (επιβλέπουσα)
Καθηγητής: Παναγιώτης Παρθένιος 
Αναπληρωτής καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης 


Περίληψη

Η Τρίπολη αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα ελληνικής επαρχιακής πόλης, η οποία, μεταπολεμικά, γνώρισε εκθετική εξάπλωση, με πολεοδομικές, όμως, εφαρμογές οι οποίες εφαρμόστηκαν αποσπασματικά, χωρίς κάποιο συγκροτημένο σχέδιο. Τις παθογένειες και δυσλειτουργίες, οι οποίες προκύπτουν από μία τέτοιου είδους αστική ανάπτυξη, καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος  σχεδιασμός των πόλεων στον ελλαδικό χώρο. Υπό το πρίσμα αυτό, εκπονείται η παρούσα διπλωματική εργασία, στόχος της οποίας αποτελεί ο επανασχεδιασμός των χρήσεων γης, της κυκλοφορίας και των ελεύθερων χώρων, μέσω ενός ενιαίου πολεοδομικού λεξιλογίου και η αναδιαμόρφωση των σχέσεων δομημένου-αδόμητου, κίνησης-στάσης, συνδέσεων-ορίων, με γνώμονα τα ειδικά πολεοδομικά και φυσικά χαρακτηριστικά του τριπολιτσιώτικου τοπίου. Η εργασία, αρχικά, εστιάζει σε μία εκτενή καταγραφή και αξιολόγηση όλων των δεδομένων της περιοχής μελέτης (πληθυσμιακά, κοινωνικά, γεωγραφικά χαρακτηριστικά, πολεοδομική και κυκλοφοριακή οργάνωση, επιμέρους δίκτυα κλπ.) -η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την θεμελίωση των προτεινόμενων παρεμβάσεων- και ολοκληρώνεται με την εφαρμογή των εργαλείων του πολεοδομικού σχεδιασμού στη διατύπωση μιας συγκροτημένης πρότασης δικτύου πολεοδομικών παρεμβάσεων και μορφολογικής οργάνωσης, επιχειρώντας να χαράξει το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί και θα διαπλαστεί η πόλη στο μέλλον. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012