08
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Εμμανουήλ Παπαδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/10/2020 13:00 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ……ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ…………………………………

Αριθμός Μητρώου:              ………2012010080………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            ………… Ανάλυση Ικανοποίησης με την μέθοδο της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα και του Μοντέλου Kano σε εταιρεία υψηλής τεχνολογίας……………………………

Τίτλος στα Αγγλικά:            ………: Satisfaction Analysis using the Method of Qualitative Comparative Analysis with Fuzzy-sets  and the Kano Model in a High Tech Company.………………………………

 

 Επιτροπή:

Επιβλέπων:     ……ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΚΗΣ…………………………………

Πρώτο Μέλος:            ………ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ………………………………

Δεύτερο Μέλος:          ………ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΣΣΑΔΑΚΗ…………….………….……

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:           ……… Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι η εύρεση των αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των υπαλλήλων της εταιρείας INTRACOM, με τη χρήση των ασαφών συνόλων και της μεθόδου fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA).

Η fsQCA θα χρησιμοποιηθεί σε 8 κριτήρια για την ανίχνευση των σχέσεων ικανοποίησης. Επίσης, εφαρμόζεται η  πολυκριτήρια μέθοδος MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis), η οποία είναι απαραίτητη στην διαδικασία εκτίμησης της σημαντικότητας των κριτηρίων, για τον καθορισμό  της λογικής γύρω από τα διαγράμματα διπλής σημαντικότητας του Kano.

Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό μέρος της έρευνας (Κεφάλαια 1-6) και το πειραματικό (Κεφάλαια 7-9).

Το 1ο Κεφάλαιο περιλαμβάνει μια γενική εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα, την ταυτότητα της παρούσας έρευνας και την ανάλυση των κριτηρίων και υποκριτηρίων της.

Το 2ο Κεφάλαιο αναφέρεται στη μέθοδο της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης (QCA), τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τα δεδομένα και τη διαδικασία που ακολουθεί.

Το 3ο Κεφάλαιο αφορά τη Θεωρία των Ασαφών Συνόλων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της μεθόδου που χρησιμοποιεί η παρούσα ανάλυση. Γίνεται λόγος για τις κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά και τις βασικές πράξεις των ασαφών συνόλων, καθώς και για τις διάφορες συναρτήσεις συμμετοχής που ισχύουν σε αυτά.

Στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην τεχνική της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με χρήση Ασαφών Συνόλων (fs/QCA), στην οποία στην οποία βασίζεται η έρευνα της παρούσας διπλωματικής, στις διαφορές της με τις άλλες τεχνικές Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης, στις διαδικασίες που περιλαμβάνει και στη διαδικασία που ακολουθεί, καθώς και μια παρουσίαση του λογισμικού (fs/QCA 2.5) μέσω του οποίου γίνεται εφαρμογή της τεχνικής (Παράρτημα Α’).

Στο 5ο Κεφάλαιο γίνεται μια περιληπτική αναφορά στη Πολυκριτηρία Μέθοδο MUSA, επεξηγώντας τις βασικές αρχές της και τα στάδια για την εύρεση των σχετικών βαρών.

Το 6ο Κεφάλαιο εμπεριέχει πληροφορίες που αφορούν την μέθοδο Kano, όπως την προελευσή της και τις πέντε ευρείες ταξινομήσεις των ποιοτικών στοιχείων της.

Στο 7ο Κεφάλαιο ξεκινάει το πρακτικό μέρος της εργασίας, όπου εφαρμόζεται και αναλύεται όλη η διαδικασία της τεχνικής της fs/QCA για τη μελέτη των σχέσεων των κριτηρίων με την Ολική Ικανοποίηση και την εύρεση των λύσεων Σύνθετης (Complex), Ενδιάμεσης (Intermediates) και Φειδωλής (Parsimonious).

Στο 8ο Κεφάλαιο εφαρμόζεται η μέθοδος MUSA όπου εμφανίζονται τα σχετικά Βάρη για το κάθε κριτήριο που είναι απαραίτητα για το 9ο Κεφάλαιο, στο οποίο παρουσιάζεται το διάγραμμα διπλής σημαντικότητας.………………………………

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           … The aim of this dissertation is to find the necessary and capable conditions for the satisfaction of INTRACOM employees, using the vague sets and the fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fs / QCA) method.

FsQCA will be used in 8 criteria to detect satisfaction relationships. Also, the multi-criteria method MUSA (MUlticriteria Satisfaction Analysis) is applied, which is necessary in the process of assessing the importance of the criteria, to determine the logic around the Kano dual importance diagrams.

The paper is divided into two parts, the theoretical part of the research (Chapters 1-6) and the experimental part (Chapters 7-9).

Chapter 1 includes a general introduction to social research, the identity of the present research and the analysis of its criteria and subcriteria.

Chapter 2 deals with the Qualitative Comparative Analysis (QCA) method, how it approaches the data and the process it follows.

Chapter 3 deals with the Theory of Fuzzy Sets, which play an important role in the application of the method used in this analysis. We talk about the categories, characteristics and basic operations of the fuzzy sets, as well as the various participation functions that apply to them.

Chapter 4 refers to the technique of Qualitative Comparative Analysis using Fuzzy Sets (fs / QCA), on which the research of this dissertation is based, its differences with other techniques of Qualitative Comparative Analysis, the procedures it includes and the procedure which follows, as well as a presentation of the software (fs / QCA 2.5) through which the technique is applied (Appendix A ').

Chapter 5 provides a brief overview of the MUSA Multicriteria Method, explaining its basic principles and steps for finding the relevant weights.

Chapter 6 contains information on the Kano method, such as its origins and the five broad classifications of its qualitative elements.

In the 7th Chapter begins the practical part of the work, where the whole process of the fs / QCA technique is applied and analyzed for the study of the relations of the criteria with the Total Satisfaction and the finding of the Complex, Intermediates and Sparing solutions. (Parsimonious).

In the 8th Chapter the MUSA method is applied where the relevant Weights are displayed for each criterion that is necessary for the 9th Chapter, in which the diagram of double importance is presented.……………………………………

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             ………08/10/2020………………………………

Ώρα:                       ………………13:00 μμ………………………

 

​​​​​​​Χώρος  Εξέτασης

Αίθουσα:               ……… Skype στο https://join.skype.com/pz9IPddiclXU………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012