Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Μεσσαριτάκη Μαρία-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα22/01/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Διπλωματικής

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Μαρία Μεσσαριτάκη

Α.Μ.: 2014050009

Ημερομηνία Παρουσίασης:Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021

Ώρα:11:00

Αίθουσα: Η παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη

https://tuc-gr.zoom.us/j/87432748606?pwd=RzEybGhDVzRXakdwemdKNGJWYTNzQT09

Θέμα «ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΟΣΤΡΩΣΗΣ»

Title «RADIATION COOLING IN INNOVATIVE BUILDING MATERIALS AND FLOORING»

Επιβλέπων: Κολοκοτσά Διονυσία

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Κολοκοτσά Διονυσία

2 Λαζαρίδης Μιχαήλ

3 Τσούτσος Θεοχάρης

Περίληψη:

Η ψύξη με ακτινοβολία είναι μια τεχνολογία παθητικής ψύξης που μπορεί να δροσίσει ένα χώρο χωρίς τη χρήση κάποιας εξωτερικής πηγής ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων υλικών επιτυγχάνεται η αντανάκλαση του φωτός του ήλιου και ακτινοβολείται θερμότητα στο απώτερο διάστημα, το οποίο λειτουργεί σαν μια μεγάλη αποθήκη θερμότητας. Στόχος του φαινόμενου είναι η ψύξη του υλικού και ό,τι αυτό περιβάλλει. Για το σκοπό αυτό μοντελοποιήθηκαν τρία διαφορετικά υλικά, στο περιβάλλον εργασίας της MATLAB και 11 διαφορετικές ατμόσφαιρες στο περιβάλλον εργασίας της MODTRAN. Πρώτο υλικό, μια επίστρωση που συγκροτείται από στρώσεις διοξειδίου του αφνίου (HfO2) και διοξείδιο του πυριτίου (SiO2). Δεύτερο υλικό, μια επίστρωση πολυ(βινυλιδενο-φθοριούχο-συν-εξαφθοροπροπενίου) (P(VDF-HFP)). Και τρίτο υλικό, μια επίστρωση αποτελούμενη από δύο στρώσεις διοξειδίου του αλουμινίου (Αl2O3) και άργυρο (Αg). Αφού μελετήθηκαν τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής επιλέχθηκαν τρείς αντιπροσωπευτικές μέρες, στις οποίες ελέγχθηκε η απόδοση των υλικών. Με την βοήθεια των απαραίτητων εξισώσεων υπολογίστηκε η ψυκτική ισχύς, καθώς και η θερμοκρασία του υλικού καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για κάθε ένα από τα σενάριά μας. Αναλύθηκε η συμπεριφορά της θερμοκρασίας του κάθε υλικού σε διαφορετικές ατμόσφαιρες και πως αυτή μεταβάλλεται όταν αλλάζουν βασικά χαρακτηριστικά της ατμόσφαιρας, όπως η υγρασία.

Abstract:

Radiation cooling is a passive cooling technology that can cool a room without the use of an external energy source. With the use of suitable materials, the reflection of sunlight and the radiation of heat in the outer space is achieved, which functions as a large storehouse of heat. The purpose of the phenomenon is to cool the material and whatever surrounds it. For this purpose, three different materials were modeled in the MATLAB work environment and 11 different atmospheres in the MODTRAN work environment. The first material, a coating consisting of layers of hafnium dioxide (HfO2) and silicon dioxide (SiO2). Second material, a coating of poly (vinylidene-fluoride-co-hexafluoropropene) (P(VDF-HFP)) and the third material, a coating consisting of two layers of aluminum dioxide (Al2O3) and silver (Ag). After studying the meteorological data of the area, three representative days were selected, in which we would check the performance of the materials. With the help of the necessary equations the cooling power and the temperature of the material was calculated throughout the day for each of our scenarios. The temperature of each material in different atmospheres was analyzed as well as the behavior of it when basic atmospheric characteristics change, such as humidity.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012