Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Τάλλαρου Χρυσούλας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα27/01/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης της διαβρεξιμότητας του πετρώματος επί των καμπυλών σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε πυρήνες υπόγειων ταμιευτήρων υδρογονανθράκων.

Εξεταστική Επιτροπή:
Επ. Καθηγητής Ανδρέας Γιώτης (επιβλέπων)
Καθηγητής Νίκος Καλογεράκης
Δρ. Δημήτριος Μαρινάκης

Περίληψη:
Ο βαθμός και η φύση της διαβροχής του πορώδους πετρώματος σε ταμιευτήρες πετρελαίου επηρεάζει σημαντικά το ποσοστό του ανακτούμενου πετρελαίου σε διεργασίες δευτερογενούς και τριτογενούς ανάκτησης. Ανάλογα με τη φύση της διαβροχής του πετρώματος (υδατοδιαβρεχόμενο ή πετρελαιοδιαβρεχόμενο πέτρωμα), η διεπιφάνεια νερού-πετρελαίου διέρχεται από πόρους με διαφορετικά χαρακτηριστικά, δημιουργώντας συχνά κανάλια ροής καθώς και απομονωμένες περιοχές που δεν συμμετέχουν πρακτικά στο βαθμό ανάκτησης. Η τεχνητή αλλαγή της διαβρεχτότητας είναι μια ανερχόμενη μέθοδος τριτογενούς παραγωγής, με την οποία επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση του βαθμού ανάκτησης, όταν οι άλλες μέθοδοι κριθούν οικονομικά και τεχνικά ασύμφορες. Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης που έχει η αλλαγή της διαβρεχτότητας σε πυρήνες ψαμμιτικού πετρώματος τύπου Berea, στις καμπύλες των σχετικών διαπερατοτήτων τους. Η μεταβολή της διαβρεχτότητας πραγματοποιήθηκε με εμποτισμό των πυρήνων με φυσικά δείγματα πετρελαίου που περιείχαν ασφαλτένια συγκεντρώσεως 9% προκειμένου να μεταβληθεί ο χαρακτήρας τους από υδατοδιαβρεχόμενα σε πετρελαιοδιαβρεχόμενα. Η μελέτη οδήγησε σε ένα εύρος  συμπερασμάτων εκ των οποίων είναι, η αποτελεσματικότητα της μεθόδου Amott στον προσδιορισμό της διαβροχής και οι εμφανής διαφορές στις καμπύλες σχετικών διαπερατοτήτων νερού/πετρελαίου μεταξύ των δύο διαφορετικών τύπων διαβροχής. 

Abstract:
The  wettability of a porous rock in oil reservoirs affects the oil recovery potential during secondary and tertiary recovery processes. Depending on the nature of rock wettability (water-wet or oil-wet porous media) the water-oil interface passes through pores with different characteristics, often creating  flow channels as well as isolated areas that are not involved in the recovery stage. Artificial wetting change is an up-and- coming tertiary method that optimizes the rate of recovery when other methods are economically and technically unprofitable. The objective of this thesis, is the determination of wettability of a Berea sandstone core and the effect that it bears on the relative permeability curves of the oil-water system of fluids. The alteration of wettability from water-wet to oil-wet, was performed by impregnating the cores with natural oil samples containing 9% asphaltene. The study led to a range of conclusions, including the effectiveness of the Amott method in determining wettability and the obvious differences in the relative water/oil permeability curves between the two different types of wetting.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012