Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιαν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Ντουντουλάκη Νικόλαου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα27/01/2021 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ντουντουλάκης Νικόλαος

 

Τίτλος: Ανίχνευση βλάβης και ρωγμών σε υφιστάμενες κατασκευές σκυροδέματος του 20ου αιώνα με χρήση της μη καταστροφικής μεθόδου της υπέρυθρης θερμογραφίας

Title: Detection of damage and cracks in existing 20th century concrete structures using the non-destructive method of infrared thermography

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης(επιβλέπων)
Καθηγητής Ιωάννης Τσομπανάκης( Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη (Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης)


Περίληψη

 Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η εφαρμογή της υπέρυθρης θερμογραφίας ως μίας μη καταστροφικής μέθοδο ελέγχου ανίχνευσης βλάβεων και ρωγμών σε υφιστάμενες κατασκευές. Η συγκεκριμένη τεχνική, η οποία εξελίσσεται και εφαρμόζεται όλο και περισσότερο στον κλάδο της μηχανικής, δύναται να εφαρμοστεί στη δομή ιστορικών κτιρίων αλλά και σύγχρονων κατασκευών με σκοπό τον έλεγχο της δομικής τους ακεραιότητας. Πιο συγκεκριμένα ως πρώτος στόχος για την διεκπεραίωση της διπλωματικής τέθηκε η έρευνα σε θεωρητικό επίπεδο όλων των μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου κατασκευών, η ιστορική αναδρομή της βασικής μεθοδολογίας που συνοδεύει την τεχνική της υπέρυθρης θερμογραφίας , ο διαχωρισμός της σε ενεργητική και παθητική μέθοδο καθώς και η κατανόηση των διάφορων μεθόδων-τεχνικών που συνοδεύουν την ενεργητική προσέγγιση. Στη συνέχεια περιγράφεται το πειραματικό σκέλος στο εργαστήριο, όπου χρησιμοποιήθηκαν 2 δοκίμια σκυροδέματος και ένα μαρμάρου. Τα συγκεκριμένα δοκίμια, τα οποία είχαν εμφανείς ασυνέχειες, θερμάνθηκαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και λήφθηκαν φωτογραφίες από την θερμική κάμερα κατά τη διάρκεια αυτού, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τον τρόπο που απεικονίζονται οι βλάβες στα θερμογραφήματα. Τελικό στάδιο και βασικός στόχος της διπλωματικής διατριβής αποτέλεσε η προσπάθεια δημιουργίας ενός συστήματος μη καταστροφικού ελέγχου, πιο πρακτικού, πιο οικονομικού το οποίο μετά από απαραίτητες βελτιώσεις θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σε μεγαλύτερης κλίμακας υφιστάμενες κατασκευές. Το εν λόγω σύστημα αποτελούταν από πιεζοηλεκτρικούς διεγέρτες ως εξωτερική πηγή θέρμανσης και διεξήχθησαν νέα πειράματα σε δοκίμια σκυροδέματος ώστε να αποδειχτεί η χρησιμότητα των πιεζοηλεκτρικών στο μη καταστροφικό έλεγχο με τη βοήθεια της υπέρυθρης θερμογραφίας.

Abstract


 Subject of the thesis is the application of infrared thermography, a non-destructive technique, to identify damages and cracks in existing structures. Infrared thermography is a technique that is constantly being developed and applied in the engineering sector and can potentially be used in historic and newly constructed buildings to check for structural integrity/failures. Specifically, the first goal of the thesis was the bibliographic research and presentation of all the major nondestructive techniques, the historical background of the basic methodology that accompanies the technique of infrared thermography, its separation into active and passive method but also the understanding and presentation of the various methods-techniques that are related to the active method. Following, the experimental laboratory tests were described, where two concrete specimens and a marble specimen were examined. The specimens, which had obvious discontinuities, were heated for a certain period and photographs were taken by a thermal imager/thermal camera, in order to draw conclusions about how the faults in the thermographs are depicted. The final stage which was also the basic objective of the thesis was the attempt to create a non-destructive control system, more practical and economical which after necessary improvements can be used in larger scale existing constructions. The system consisted of piezoelectric actuators as an external source of heating and new experiments were performed on concrete specimens to demonstrate the usefulness of piezoelectric actuators in non-destructive testing with the help of infrared thermography.

 

Meeting ID: 814 9600 9558

Password: 240111

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012