Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κ. Μπουτσάκη Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα02/02/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών του Φυλλιτικού Καλύμματος στην Δυτική Κρήτη

Title: Geological and hydrochemical study of the historical thermometallic springs of the Phyllite Nappe in Western Crete

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Μανούτσογλου Εμμανουήλ, Καθηγητής (επιβλέπων)
Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος, Καθηγητής
Δρ. Κριτσωτάκης Μαρίνος, Διεύθυνση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Περίληψη
Οι γεωλογικές συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία των ιαματικών και θερμομεταλλικών πηγών εντός της Φυλλιτικής Χαλαζιτικής σειράς του τεκτονικού καλύμματος της Δυτικής Κρήτης και η σχέση μεταξύ του χημισμού των πηγών και του υδροφορέα αποτελούν το αντικείμενο διερεύνησης αυτής της εργασίας.
Η κίνηση του υπόγειου νερού, το οποίο διεισδύει στο φυλλιτικό κάλυμμα μέσω τον ασυνεχειών και ο χρόνος παραμονής του στον υδροφορέα, συνδυαστικά με τη διαλυτική του δράση έχουν κυρίαρχο ρόλο στο χημισμό των πηγών.
Συγκεκριμένα γίνεται επεξεργασία των αποτελεσμάτων προγενέστερων ερευνών στις περιοχές Καλλικράτης (πηγή Ξινόνερο), Βοθιανά (πηγή Αρελιό), Στροβλές, Μουστάκος, Τεμένια, Αρολίθι, Καπεδιανά και Ανισαράκι στη Δυτική Κρήτη.
Τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων από δείγματα νερού των παραπάνω πηγών μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν ως προς την περιεκτικότητα τους σε κύρια ανιόντα και κατιόντα μέσω υδροχημικών διαγραμμάτων και ως προς τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά τους.
Επιπλέον έγινε συσχετισμός των αποτελεσμάτων αυτών με τα όρια που έχουν τεθεί από διάφορους οργανισμούς και θεσμούς (π.χ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, World Health Organization (WHO) κτλ).
Στις υπό μελέτη πηγές εντοπίστηκαν δυο ακραία χαρακτηριστικά, η πηγή Ξινόνερο η οποία είναι μια όξινη πηγή με pH= 2,8 - 3,2, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες πηγές οι οποίες είναι ολιγομεταλλικές με TDS< 155 mg/L. Ακόμα, οι πηγές περιέχουν ελάχιστα θειϊκά, 0,01 mg/L έως 121,99 mg/L. Τα ύδατα των πηγών είναι ψυχρά ως υπόθερμα και είναι τύπου κάλιο-νατριούχο-χλώριο-θειικό.
Συμπερασματικά, οι χαμηλές τιμές των θειϊκών και των TDS μπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται στο δυσδιάλυτο χαρακτηριστικό της Φυλλιτικής Χαλαζιτικής Σειράς. Ενώ η οξείδωση των σιδηρούχων αποθέσεων που απαντώνται στη ζώνη αποκόλλησης, στο ανώτερο τμήμα της ΦΧΣ, μπορεί να οφείλεται για τον όξινο χαρακτήρα της πηγής Ξινόνερο.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012