Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

27
Ιαν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής εργασίας κ.Παλιεράκη Ελευθερίου - Ραφαήλ -Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα27/01/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Παλιεράκης Ελευθέριος-Ραφαήλ


Τίτλος: Παραμετρική Σχεδιαστική Προσέγγιση και Βελτιστοποίηση Εργονομίας Οικιακού-Επαγγελματικού Εξοπλισμού
Title: Parametric Design Approach and Optimization of Ergonomics for Residential-Professional Equipment


Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021, 13:00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής :Κωνσταντίνος – Αλκέτας Ουγγρίνης (Eπιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτρης Τσακαλάκης
Επίκουρος Καθηγητής: Αλέξανδρος Βαζάκας
    

Περίληψη

Ο σχεδιασμός τριών επίπλων έγινε βασιζόμενος σε τρεις βασικές στάσεις του ανθρώπινου σώματος: ύπτια θέση, θέση ημισφαίρισης/semi-Fowler’s & κουρνιάσματος μια ενδιάμεση στάση μεταξύ όρθιας και καθιστής θέσης. Επιπλέον, προτείνεται ο σχεδιασμός ενός κοινωνικού-αστικού καθιστικού, που συντελείται από  δύο εκ των τριών παραγώμενων γεωμετριών. Η ανάλυση ξεκίνησε με την ανάπτυξη ενός γραφικού αλγορίθμου όπου μια  αξονική τομογραφία της σπονδυλικής στήλης του χρήστη, αξιολογείται με τη χρήση ενός αλγόριθμου μηχανικής  μάθησης. Ύστερα, παράμετροι όπως το ύψος το και γωνίες της γεωμετρίας του επίπλου, αλλάζουν τη μορφολογία σύμφωνα με τον χρήστη. Πιο συγκεκριμένα, τα έπιπλα καθισμάτων ακόμη και σήμερα βασίζονται περισσότερο στις αρχές σχεδιασμού και τις νόρμες του παρελθόντος, οι οποίες αποδεικνύονται ότι δεν είναι βέλτιστες για το ανθρώπινο σώμα.

Φυσικά δεν υπάρχει η τέλεια στάση σώματος, αλλά η επόμενη είναι η καλύτερη, όπως έγραψε ο Peter Opsvik. Αυτή η εργασία δεν είναι μια προσπάθεια επανεφεύρεσης του τροχού, αλλά μια προσέγγιση για την εύρεση μιας στατικής θέσης πιο κατάλληλης για το ανθρώπινο σώμα. 

Αν και αυτό δεν είναι ένα αμιγώς αρχιτεκτονικό πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα σχεδιασμού που επηρεάζει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενός καταλύματος καθοριστικά.

Abstract 

The design of three seating furniture is based on three basic postures of the human body: supine position ,then a position similar to semi Fowler’s position and finally a perching  position, a stance between sitting and standing. Also, a social-urban sitting is composed by using two of the produced furniture. Analysis started with the development of a graphical algorithm where a computer tomography scan of user’s spine is evaluated with a very simple machine learning component. Parameters like height and angles of the furniture change the outcome geometry according to the user. More specifically, sitting furniture even nowadays are more based on designing principles and norms of the past, which are proven that are not optimum for the human body. 

Of course, there is no perfect posture but the next posture is the best as Peter Opsvik, wrote. This thesis is not an effort of reinventing the wheel, but an approach of finding a static position more suitable and optimum for the human body, where human spine is not curved (like a C instead of its S shape) after a while of sitting. 

Although this is not an architectural problem completely, but it is a design problem which affects the architectural design of an accommodation in very big way.   

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012