Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κας Καλαγρή Ολυμπίας, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα09/02/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Επίδραση της προσθήκης πυροκλαστικών υλικών στις ιδιότητες χρώματος υδραυλικών και αερικών κονιών

Εξεταστική Επιτροπή:
Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής (Επιβλέπων) 
Τριανταφύλλου Γεώργιος (ΕΔΙΠ)
Μάραντος Ιωάννης (Γεωλόγος ΙΓΜΕ)

Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία στόχο είχε την μελέτη της χρωματικής συμπεριφοράς των εμπορικών κονιών Chaux Blanche, Lime και NHL 3.5 κατά την αντικατάσταση μέρους αυτών, από οκτώ διαφορετικά πυροκλαστικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ως φυσικές χρωστικές. Τα πετρώματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ηφαιστειακής προέλευσης με ποζολανικές ιδιότητες από τη νήσο Σαντορίνη.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε λειοτρίβηση των πυροκλαστικών υλικών ώστε να επιτευχθεί κοκκομετρία μικρότερη των 63 μm και τα υλικά να αποκτήσουν μορφή πούδρας. Στη συνέχεια, διεξήχθη ποιοτική και ποσοτική ορυκτολογική ανάλυση με περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ (XRD) και χημική ανάλυση με φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων-Χ (XRF). Ο προσδιορισμός των ιχνοστοιχείων των πυροκλαστικών υλικών, πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο φασματομετρίας ατομικών μαζών σε επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ICP-MS).
Έπειτα, αντικαταστάθηκε μέρος των κονιών Lime και Chaux Blanche από τα λειοτριβημένα πυροκλαστικά υλικά (8), σε πέντε διαφορετικές αναλογίες: 2,5%, 5%, 10%, 15% και 20% ενώ η κονία NHL 3.5 αντικαταστάθηκε στις ίδιες αναλογίες αλλά μόνο από 4 πυροκλαστικά υλικά. Έτσι, προέκυψαν συνολικά 100 μίγματα προσθήκης πυροκλαστικών υλικών σε κονίες.
Κατόπιν, εξετάσθηκε η μεταβολή των χρωματικών παραμέτρων των οκτώ πυροκλαστικών υλικών και των παραπάνω μιγμάτων με το φασματοφωτόμετρο CM-5 της εταιρείας Konica Minolta, σύμφωνα με το σύστημα  μέτρησης CIE και το μοντέλο Lab με παραμέτρους L,a,b, ενώ υπολογίστηκε η απόκλιση από το τέλειο λευκό ΔΕ*ab.
Τέλος, η αποτύπωση των χρωμάτων των πυροκλαστικών υλικών, των κονιών όπως επίσης και των μιγμάτων πυροκλαστικών υλικών με κονίες, έγινε με χρήση του διαδικτυακού λογισμικού EasyRGB, βάσει των χρωματικών παραμέτρων φωτεινότητας L*, a και b.

Abstract:
The present thesis aimed to study the colour behavior of the commercial mortars Chaux Blanche, Lime and NHL 3.5 when replacing part of them by eight different pyroclastic materials used as natural pigments. The rocks used were of volcanic origin with pozzolanic properties from the island of Santorini.
Initially, grinding was performed to pyroclastic rocks in order to achieve granulometry of less than 63μm and the materials to form a powder. Thereinafter, qualitative and quantitative mineralogical analysis was performed with X-Ray diffraction (XRD) and chemical analysis with X-Ray fluorescence spectrometry (XRF). The determination of trace elements of pyroclastic materials was investigated by the method of atomic mass spectrometry in inductively coupled plasma (ICP-MS).
Then, part of the Lime and Chaux Blanche cements were replaced by pyroclastic rocks (8), in five different ratios: 2.5%, 5%, 10%, 15% and 20% while the NHL 3.5 cement was replaced in the same ratios but only by 4 pyroclastic rocks. Thus, a total of 100 mixtures of pyroclastic materials with mortars were obtained.
After that, the change of the colour parameters of the eight pyroclastic materials and the above mixtures was examined with the CM-5 spectrophotometer of the Konica Minolta company, according to CIE measurement system and Lab model with parameters L, a, b, while the deviation from the perfect white ΔΕ*ab was examined, too.
In the end, the display of the colour of the pyroclastic materials, the cements as well as the mixtures of the pyroclastic materials and cements, was executed using the online software EasyRGB based on the colour parameters of brightness L*, a and b.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012