Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

11
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πικιώνη Πέτρου-Πλάτωνα - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα11/02/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ

θέμα
Ένα Εργαλείο Κριτικών και Συστημάτων για Πελάτες και Ιδιοκτήτες Εστιατορίων
A Review and Recommendation Tool for Restaurant Clients and Owners

Εξεταστική Επιτροπή
Αναπληρωτής Καθηγητής Δεληγιαννάκης Αντώνιος (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη
Αναπληρωτής Καθηγητής Χαλκιαδάκης Γεώργιος

Περίληψη
Περιγράφουμε το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία παρέχει πληροφορίες και πληροφορίες σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ανήκουν στον τομέα τροφίμων και ποτών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ερωτηματολογίων που δίνονται σε πελάτες τέτοιων επιχειρήσεων. Τα σχόλια που παρέχονται από τους πελάτες περιλαμβάνουν την τοποθεσία και την ποιότητα υπηρεσίας μιας επιχείρησης, την αναλογία τιμής προς ποιότητα, καθώς και τη γνώμη τους για πιάτα / ποτά που είναι μοναδικά για την εν λόγω επιχείρηση. Ενώ πολλές άλλες ανταγωνιστικές εφαρμογές στον τομέα FnB είναι σε θέση να παρέχουν δεδομένα με τη μορφή αξιολογήσεων πελατών, το κάνουν με μη οργανωμένο τρόπο, και τελικά αποτυγχάνουν να είναι πολύ χρήσιμα για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. να υπάρχει ένα σύστημα ερωτηματολογίων σχεδιασμένο να στοχεύστε κάθε δυνατότητα ξεχωριστά, έτσι ώστε τα δεδομένα που εξάγονται να μπορούν να μεταφραστούν σε στατιστικά στοιχεία και γραφήματα. Η ανάπτυξη της εφαρμογής μας εστιάζει έντονα σε αυτά τα δύο σημεία.
Η χρήση της εφαρμογής μας ξεκινά έρχεται σε επαφή με έναν ιδιοκτήτη επιχείρησης, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα ποια είναι τα μοναδικά σημεία πώλησης της επιχείρησής του. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, δημιουργείται ένα σύνολο ερωτηματολογίων για κάθε σημείο πώλησης.
Μετά από διαβούλευση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αποφασίζουμε για τα διαφορετικά προϊόντα που θα περιληφθούν στην αίτησή μας. Κάθε προϊόν θα συνδέεται με ένα ειδικά δημιουργημένο στοιχείο ερωτηματολογίου. Το τελικό ερωτηματολόγιο που δίνεται στον πελάτη έχει τη μορφή του συνδυάζοντας όλα τα στοιχεία του ερωτηματολογίου σε σχέση με την εμπειρία του φαγητού.
Στην πράξη, όταν ένας σερβιτόρος λαμβάνει μια παραγγελία, αποστέλλονται δεδομένα στην εφαρμογή μας, η οποία αναλαμβάνει το καθήκον να εξακριβώσει εάν υπάρχουν προϊόντα στην παραγγελία που συνδέονται με ερωτήσεις και δημιουργείται ένα τελικό ερωτηματολόγιο.
Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων θα έχουν χαρτογραφηθεί μια εικόνα των σχολίων των πελατών στα χέρια τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες έχουν τη μορφή τους χρησιμοποιώντας πολλαπλές γραφικές τεχνικές, όπως ιστογράμματα και γραφήματα πίτας.

Abstract 
We describe the design and implementation of a web application, which provides insight and information to business owners that belong in the food and beverage sector. This is achieved by means of questionnaires given to customers of such businesses. The feedback provided by customers involves the location and service quality of a business, the price-to-quality ratio, as well as their opinion on dishes/beverages that are unique to said business. While many other competing applications in the FnB sector are able to provide data in the form of customer reviews, they do so in an unorganised manner, and ultimately fail to be of much use to business owners. The first step to improve a business through customer feedback is to dissect the business in its core features, such as the aforementioned quality of food, quality of service, etc. Afterwards, there needs to be a system of questionnaires designed to target each feature separately, so that the data extracted can be translated into statistics and graphs. The development of our application strongly focuses on these two points. Our application begins by coming in contact with a business owner, in order to better understand what his business’s unique selling points are. Building on this information provided, a set of questionnaires is created for each selling point. After consulting with the business owner, we decide on the different products that will be included in our application. Each product will be linked to a specially created questionnaire component. The final questionnaire given to the customer takes its form by combining all the questionnaire components relative to his dining experience. In practice, when a waiter takes an order, data is sent to our application, which takes upon the task of figuring out if there are any products in the order linked to questions, and a final questionnaire is created. Through this process, business owners will have a mapped out illustration of customer feedback in their hands. The information provided takes its form using multiple graphical techniques, such as histograms and pie charts. 
                
Meeting ID: 842 0332 4168
Password: 221573

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012