Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

17
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κωνσταντίνου Παπαδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα17/02/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Κωνσταντίνος Παπαδάκης

Αριθμός Μητρώου:              2012010109

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Υλικά με αρνητικό λόγο Poisson: πρόσφατες εφαρμογές από την βιβλιογραφία

Τίτλος στα Αγγλικά:            Negative Poisson ratio materials: recent applications from the literature

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:            Βασίλης Μουστάκης, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:          Μαρία Μπακατσάκη, Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Τα αυξητικά υλικά συνιστούν μια κατηγορία μετα-υλικών που διαθέτουν αρνητική αναλογία Poisson και τείνουν να επεκτείνονται υπό την άσκηση μονοαξονικής έκτασης. Ο ειδικός χαρακτήρας των υλικών με αρνητική αναλογία Poisson προέρχεται συνήθως από τους μηχανισμούς παραμόρφωσης της μικροδομής τους. Σύμφωνα με τον μηχανισμό, τα τυπικά αυξητικά υλικά μπορούν να ταξινομηθούν ως υλικά δομής επανεισόδου, περιστρεφόμενες μονάδες ή άκαμπτα υλικά, ελαστικά ασταθή υλικά, χειρόμορφες δομές υλικών και πολλά ακόμη που θα παρατεθούν αναλυτικά.

Σκοπός της παρακάτω εργασίας είναι η λεπτομερής παράθεση των διαθέσιμων τύπων υλικών βάση των πιο πρόσφατων και επιστημονικά τεκμηριωμένων δημοσιεύσεων. Ειδικότερα, πρόκειται να αναλυθούν οι ήδη γνωστές και εφαρμοσμένες χρήσεις των αυξητικών υλικών επί του παρόντος αλλά και οι πιθανές τους μελλοντικές εφαρμογές βάση των νέο-εμφανιζόμενων ιδιοτήτων μικροδομής των υλικών που εμπίπτουν σ’αυτήν την κατηγορία.

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την παρούσα ανασκόπηση είναι η προηγμένη ηλεκτρονική αναζήτηση της αρθρογραφίας της τελευταίας εικοσαετίας που είναι σχετική με τα υλικά που παρουσιάζουν αρνητική αναλογία Poisson στην ηλεκτρονική μηχανή αναζήτησης Google scholar

Όπως διαπιστώθηκε, τα αυξητικά υλικά ήδη τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής σε πολλούς τομείς της μηχανικής. Χρησιμοποιούνται από την στρωματοποιία και την επιπλοποιία έως την ιατρική τεχνολογία ως βοηθητικός εξοπλισμός σε ιδιαιτέρως απαιτητικές εφαρμογές και στην βιομηχανία της αθλητικής και ορθοπεδικής ένδυσης και υπόδησης. Κυριότερα, όπως αναδεικνύεται μέσα από την παρούσα ανασκόπηση, το θερμό ερευνητικό ενδιαφέρον και οι αυξανόμενες τεχνολογικές προοπτικές πυροδοτούν ολοένα και περισσότερες προτάσεις νέων υλικών με ανταγωνιστικές ιδιότητες που τα καθιστούν εν δυνάμει ιδανικά υλικά για μελλοντικές εφαρμογές στους τομείς της αεροναυπηγικής, των δομικών κατασκευών και της αντισεισμικής προστασίας.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:           Auxetic materials are a subcategory of meta-materials that provide a negative Poisson ratio (NPR) and tend to expand under monoaxial tension. The specific properties of materials with a negative Poisson ratio is usually a result of the mechanisms of their microstructure’s deformation. According to the mechanism, standard auxetic materials can be classified as re-entrant structure materials, rotating units or rigid materials, elastic unstable materials, chiral structures and much more that will be listed in detail.

The purpose of the following work is to provide a detailed list of available types of materials based on the most recent and scientifically substantiated publications. In particular, the already known and applied uses of auxetic materials for the time being, as well as their possible future applications based on the newly emerging microstructure properties of the materials falling into this category, will be analyzed.

The method used for this review is the advanced electronic search of the last twenty years’ articles related to materials that present a negative Poisson ratio in the Google scholar electronic search engine.

As it turned out, auxetic materials are already widely used in many areas of engineering. They are used by matress and furniture manufacturing to medical technology as ancillary equipment in highly demanding applications and in sportswear and orthopedic industry. Most importantly, as evidenced by this review, incessant research interest and growing technological prospects are result in more and more proposals for new materials with competitive properties that make them potentially ideal materials for future applications in aerospacing, building construction and anti-seismic protection protection.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             17/02/2021

Ώρα:                       10:00 π.μ

 

​​​​​​​Χώρος  Εξέτασης  (Εξ' αποστάσεως μέσω Zoom)

https://tuc-gr.zoom.us/j/84234859724?pwd=RmM3TjYwMVNzNUFsSkxGKzVHSXJoQT09

Meeting ID: 842 3485 9724

Password: 233687

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012