Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Δανιά Παναγιώτας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα24/02/2021 18:00 - 19:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Δανιά Παναγιώτα

 

 

Τίτλος: Βελτίωση της εμπειρίας χρήστη μέσω του Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης: Επανεξέταση της Δημοτικής Αγοράς Χανίων μέσω αφηγήσεων.

Title: Enhancing User Experience through Interaction Design: Rethinking the Municipal Agora of Chania through narratives.

 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης (επιβλέπων)

Καθηγητής Ουγγρίνης Κωνσταντίνος-Αλκέτας

Επίκουρη Καθηγήτρια Γεροπάντα Βασιλική
   
 

Περίληψη

Η Δημοτική Αγορά των Χανίων κοινώς γνωστή ως "Αγορά" είναι ένα ιστορικό κτήριο, γεμάτο μνήμη και σημασιολογικά στοιχεία της ιστορίας της πόλης. Σήμερα, είναι πλήρως ενσωματωμένο στην καθημερινή ζωή των κατοίκων, καθώς χρησιμοποιείται ως κεντρική αγορά, ενώ αποτελεί επίσης σημείο ενδιαφέροντος για τους τουρίστες.
Με βάση την έρευνα για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στη Δημοτική Αγορά Χανίων (Karagianni et al, 2019), επισημαίνεται η ιδέα ότι η Αγορά μπορεί να επανεξεταστεί ως κτήριο, μνημείο, εμπειρία ή ως και ταξίδι. Χρησιμοποιώντας την εννοιολογική προσέγγιση του σχεδιασμού μέσω αφηγήσεων (Lehman, 2018; Achten, 2019), η έρευνα προσανατολίστηκε προς  τη διαδικασία ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών στην υλοποίηση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Μετά από αυτήν την υπόθεση, η Αγορά επανεξετάζεται όχι μόνο ως εμπορικό κέντρο, αλλά και ως ιστορικό μνημείο. Η προαναφερόμενη έρευνα έδειξε ότι οι χρήστες αντιμετωπίζουν έλλειψη προσανατολισμού, καθώς και απουσία κατανόησης της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του κτηρίου (Karagianni et al, 2019). Στο πλαίσιο αυτό, μια νέα εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (AR) σχεδιάστηκε με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών με δύο τρόπους: από τη μία πλευρά, να παρέχει μια συνολική βελτιωμένη εμπειρία της Αγοράς και να ευνοήσει την αλληλεπίδραση μεταξύ χρήστη και κτηρίου, και  από την άλλη πλευρά, να δημιουργήσει ένα επίπεδο κατανόησης της αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας, ανεξάρτητα από τον εμπορικό σκοπό της  Αγοράς, με τον οποίο είναι συνυφασμένη σήμερα.
Προκειμένου να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση αυτή εντός της Αγοράς, η μελέτη μας επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες. Πρώτον, χρησιμοποιούμε τα αποτελέσματα της έρευνας που προαναφέρθηκε (Karagianni et al, 2019), για να δημιουργήσουμε σημασιολογικές αφηγήσεις που βασίζονται σε γεωμετρικά και μορφολογικά στοιχεία του κτηρίου, ως μια διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει ο επισκέπτης με σκοπό να βελτιώσει την εμπειρία του στο εσωτερικό του χώρου. Δεύτερον, παρέχουμε στον επισκέπτη την εμπειρία να ξαναζήσει τον χώρο όπως ήταν ή να τον κάνει να κατανοήσει καλύτερα τη σύνθεση, τη δομή του και τη σημασία του στον ιστότοπο της πόλης, αξιοποιώντας τη δυναμική AR, αναπτύσσοντας ένα σύστημα ανίχνευσης - marker-based και markerless, με σκοπό την υπέρθεση εικονικών στοιχείων στο πραγματικό περιβάλλον της Αγοράς.
Η προτεινόμενη διαδρομή είναι ένα ταξίδι πέντε σημείων στον σταυροειδή χώρο του μνημείου, ξεκινώντας από την κύρια είσοδο της Αγοράς, συνεχίζοντας μέσω του κύριου διαδρόμου, από την αρχή έως το κέντρο και μέχρι το τέλος του, και τέλος οδηγώντας τον επισκέπτη στο δευτερεύοντα διάδρομο του κτηρίου. Στόχος ήταν ο επισκέπτης να απολαύσει την εμπειρία της Αγοράς ως μνημείο, ως σημαντικό εμπορικό κέντρο όπως είναι σήμερα για τους ντόπιους και φυσικά να κατανοήσει τη σημασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που δεν είναι εμφανής λόγω της κλίμακας. Με αυτή τη διαδρομή καταφέραμε να προσφέρουμε στον επισκέπτη μια εξερεύνηση ολόκληρου του κτηρίου και την απόλαυση του διπλού ρόλου της Αγοράς.


Abstract

The Municipal Market of Chania commonly known as the "Agora" is a historic building in the city of Chania in Crete, Greece. It is a building full of memory and representative elements of the city's history. Being a significant point of interest for tourists and visitors, the "Agora" is used as a central market on a daily basis, thus creating a commercial hub, fully integrated into the everyday life of the citizens.
Based on the ongoing research of enhancing the user experience at the Municipal Agora of Chania (Karagianni et al, 2019), we highlight the idea that the Agora can be rethought as a building, monument, experience and journey. Using the conceptual approach of designing through narratives (Lehman, 2018; Achten, 2019), we delineate the process of integrating new technologies into the process of architectural design. Following that premise, the Agora is rethought as a commercial hub and as a historical monument. Previous research on the building experience through technology and IoT has shown that users experience lack of orientation and absence of comprehension regarding the historical and architectural value of the building (Karagianni et al, 2019). A new augmented reality application is designed to enhance user experience in a twofold way: on the one hand, to provide an overall improved experience of the Agora and tweak the interaction between user and the building; on the other hand, to create a layer of understanding the architectural and historical value, independent of the commercial layer of the Agora.
In order to achieve interactivity within the Agora, our study focuses on two main axes. Firstly, we make use of the research results in the work of Karagianni et al (2019), to create conceptual narratives based on geometric and morphological elements of the building aiming at pointing out the optimal route towards enhancing the overall visitor experience. Secondly, we provide to the visitor the experience of re-live the place as it was or to make him understand better the composition, the structure of the space and its importance in the city site, exploiting ΑR dynamics, developing a system that uses marker-based and markerless tracking techniques, superimposing virtual elements onto the real environment of the Agora.
The suggested route is a five point ‘journey’ into the cross shape monument. The journey starts at the main entrance of Agora, continues through the main corridor, from the beginning to the center and to the end of it, and finally drives you to the secondary corridor of the cross. The aim is to give the opportunity to the visitor to enjoy the experience of the Agora as a monument, as a significant market for the locals and of course to understand the importance of its architectural design which is not obvious because of the scale of the building. By re-inventing the building experience and redesigning the route we manage to offer the visitor an exploration of the whole building and the enjoyment of the dual role of Agora.

 

Meeting ID: 869 4826 1114
Password: 393372 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012