Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

26
Φεβ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Μαθιουδάκη Νεκταρίας- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα26/02/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Μαθιουδάκη Νεκταρία

Τίτλος: Πρότυπη μελέτη σχεδιασμού του ιστορικού κέντρου της πόλης της Χαϊδελβέργης

Τitle: Model design study, of the historic center, of the city of Heidelberg


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διμέλλη Δέσποινα  (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Χατζησάββα Δήμητρα 
Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης


Περίληψη

Η παρούσα μελέτη αφορά τον σχεδιασμό του ιστορικού κέντρου της Χαϊδελβέργης, έχοντας ως κύριο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του. Η πολιτιστική του κληρονομιά, σε κάθε μορφή της (υλική και άυλη), θα προστατευτεί και θα αναδειχθεί, καθώς αποτελεί το βασικό συστατικό συνοχής αλλά και εξέλιξης μίας πόλης. Η ανάδειξη και η επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων του, θα ενισχύσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και την επανακατοίκηση του, η οποία φθίνει, σε μεγάλο βαθμό, τα τελευταία χρόνια.
Για την τεκμηρίωση αλλά και για την καλύτερη εφαρμογή της μελέτης, θα χρησιμοποιηθούν, ως υποδείγματα-οδηγοί, παρεμβάσεις και έργα που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε άλλα ιστορικά κέντρα, καθώς και αρχές από τα βασικά κείμενα σχεδιασμού των πόλεων. Αναφορικά μπορούμε να πούμε τη Χάρτα της Αθήνας (1933), η οποία πρώτη επισημαίνει την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς-μνημείου, τη χάρτα της Βενετίας (1964), η οποία διεύρυνε την έννοια του μνημείου επανακαθορίζοντας το, ως κάτι ευρύτερο και μεγαλύτερο από ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα, καθώς μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το αστικό ή αγροτικό τοπίο που το περικλείει. Επίσης, μέσα σε αυτές υπάρχει η Σύμβαση  της Γρανάδας (1985), η Διεθνής Χάρτα για την Προστασία των Ιστορικών Πόλεων (1987) κ.λπ. καθώς και  κάποιες συνθήκες, όπως αυτή του Μάαστριχτ (1992), η οποία είναι Ευρωπαϊκή και δίνει το δικαίωμα στην Ε.Ε. να προβεί σε ενέργειες για τη διαφύλαξη και τη διάδοση του πολιτισμού στην επικράτεια της. Τέλος, υπάρχουν και πιο σύγχρονες αρχές, όπως αυτές της αναθεωρημένης Χάρτας του πολιτιστικού τουρισμού (1999), η νέα Χάρτα της Αθήνας (2003), η οποία  αναγνωρίζει την αειφόρο ανάπτυξη, ως βασικό στόχο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και η οι αρχές της Βαλέτας, για την προστασία και διαχείριση των ιστορικών πόλεων οικισμών και αστικών περιοχών, όπως  υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ICOMOS, το 2011.
Η μελέτη χωρίζεται σε έξι επιμέρους  κεφάλαια, που αφορούν την ιστορική αναδρομή της παλιάς πόλης, τη δημιουργία του κέντρου και τη σημερινή του κατάσταση, τα σύγχρονα όρια με τη σύσταση και τις δομές του, τα προβλήματα και τα ρυθμιστικά σχέδια με τις μελέτες επίλυσής αυτών, μια ανάλυση SWOT για την ανάδειξη των δυνατών του στοιχείων και τις προοπτικές του, καθώς και τους στόχους με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις, που θα το καταστήσουν ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες, αλλά και μελλοντικές ανάγκες και απαιτήσεις.
Τέλος, για την εκπόνηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε  η διεθνής  σχετική βιβλιογραφία και το διαδίκτυο, ενώ  οι  δυσκολίες για την εύρεση κάποιων στοιχείων, ήταν υπαρκτές. Παρόλα αυτά, η μελέτη εντοπίζει τα προβλήματα (σε ικανοποιητικό  βαθμό) και προτείνει τις αντίστοιχες λύσεις,  που θα  στρέψουν το ιστορικό κέντρο προς την αειφόρο ανάπτυξη, που είναι και ο βασικός της στόχος.
 

Abstract


The present study concerns the design of the historic center of Heidelberg, with the main goal being its sustainable development. The historic center’s cultural heritage, in all its forms (material and intangible), will be protected and highlighted, as it is a key component of cohesion and development of a city. The emergence and solution of its modern problems, will enhance its sustainable mobility and re-inhabitation, which has been declining to a great extent in recent years.
For the validation and the appropriate application of this study, interventions and projects, that have been successfully implemented in other historical centers, will be used as model-guides, in addition to the principles from the basic documentation of city planning. Such prominent examples, are the Charter of Athens (1933), which first points out the protection of the historical heritage-monument, the Charter of Venice (1964), which expanded the meaning of the monument, by redefining it as something wider and larger than an architectural creation, as it includes the urban or rural landscape that surrounds it. Also, we can find the Granada Convention (1985), the International Charter for the Protection of Historic Cities (1987) e.t.c., as well as certain conventions, such as the Maastricht Convention (1992), which being European, and gives the right to the E.U. to take actions towards the preservation and dissemination of culture in its territory. Finally, there are more modern principles, such as those of the revised Charter of Cultural Tourism (1999), the new Charter of Athens (2003), which recognizes sustainable development as a key goal of spatial and urban planning and the principles of Valletta, for the protection and the management of historic cities, settlements and urban areas, as adopted by the ICOMOS General Assembly, in 2011.
The study is divided into six sub-chapters, which concern the historical background of the old city, the creation of the center and its current state, the modern boundaries with its composition and structures, the problems and the regulatory plans with the studies of their solution, a SWOT analysis to highlight its strengths and prospects, as well as the goals with proposals and interventions, which will enable it to cope with current and future needs and requirements.
Finally, the relevant international literature and the internet, were used for the elaboration of the study, while certain difficulties surfaced gathering information and data. Despite that, the study identifies the problems (satisfactorily) and proposes the corresponding solutions, that will direct the historic center towards sustainable development, which is the main goal of this research.

 

Meeting ID: 893 3405 8188

Password: 756044

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012