Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Μαρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Γιατζίδη Θωμά- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα05/03/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Θωμάς Γιατζίδης
Τίτλος: “Σχεδιασμός περιβάλλοντος ιχνογραφημάτων και εμπειριών”
Title: “Wall A(rtificial) R(edesigned) T(races)”

Εξεταστική Επιτροπή

    Καθηγητής Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
    Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Βαζάκας
    Καθηγητής Παναγιώτης Παρθένιος

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η εκμετάλλευση υφιστάμενου χώρου και η δημιουργία νέου θέτοντας ως στόχο να μετατρέψει το άτομο, την αδιαφορία και την έλλειψη βαρύτητας της πρόσφατης τεχνολογικής κατασκευής σε μια θετική εμπειρία του χώρου, του τόπου και του νοήματος διατηρώντας ταυτόχρονα τον απόλυτο σεβασμό στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Γίνεται χρήση της αντανάκλασης, των διαβαθμίσεων της διαφάνειας, της επικάλυψης, της αντιπαράθεσης και των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για να δημιουργηθεί μια αίσθηση βάθους στο χώρο, καθώς και λεπτών και μεταβαλλόμενων αισθήσεων κίνησης και φωτός. Σε έναν και μόνο χώρο μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά περιβάλλοντα συμπεριφοράς σε διαφορετικές στιγμές. Αναφορικά με το τι βιώνουμε σε έναν συγκεκριμένο χώρο, αυτός αποτελεί κομμάτι της εμπειρίας μας και καθορίζεται σε συνάρτηση με τους ανθρώπους που ζούνε μέσα σε αυτόν. Έτσι, όπως αναφέρει και ο Canter (1988), τα συναισθήματα που ένα άτομο αποκτά για το χώρο είναι συστατικό της έννοιας «χώρος», και μπορούν να καταγραφούν με τη μελέτη που αφορά στην ικανοποίηση του, καθώς και στη θέληση που εκφράζει για συχνές επισκέψεις στο χώρο αυτό. Επομένως ο χώρος καθορίζει και την κατανόηση των ανθρώπινων εμπειριών και συμπεριφορών και επιτρέπει τη δημιουργία πλέον ενός «πολυχώρου» που ανταποκρίνεται σε οποιοδήποτε μοντέλο χρήστη.

Abstract

In this thesis, the correct use of the current space as well as the creation of new one is studied, in order to transform the person into a positive experience of the actual space, place and general content, avoiding the lack of gravity of the recent technological methods, maintaining at the same time the absolute respect to the past, the present and the future. This is achieved by making use of the reflection, the levels of transparency, the covering, the contradiction as well as the modern technological means in order to create a sense of space depth and delicately fluctuating senses of movement and physical light. In a single space there could be multiple behavioral environments at different points in time. Our experience of a certain space is defined by the persons who live in it. As quoted by Canter (1988), a person’s feeling of a space is an actual ingredient of the meaning of “space”, and they can documented in the study concerning its satisfaction and its will to visit this space. Therefore, the space also defines the understanding of the human experiences and behaviors, allowing the creation of a “multi-space” that can respond to any user-model.

 

Meeting ID: 833 3953 9765
Password: 317150

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012