Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Μαρ

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διατριβής κας Γιάνναρη Φανής, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα12/03/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Ο λιγνίτης ως πηγή μετάλλων υψηλής τεχνολογίας. Τρόποι εμφάνισης και ανάκτηση Λανθανίου και Λιθίου

Title: Lignite as a source of critical elements. Modes of occurence and recovery of Lanthanum and Lithium.

Εξεταστική επιτροπή:  
Πεντάρη Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ (Επιβλέπουσα)
Βάμβουκα Δέσποινα, Καθηγήτρια ΜΗΧΟΠ
Χρηστίδης Γεώργιος, Καθηγητής ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία διερευνάται εάν ο λιγνίτης μπορεί να θεωρηθεί πηγή μετάλλων υψηλής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα εξετάζεται η περίπτωση του Li και του La.
Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν πέντε δείγματα λιγνίτη από διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα και τρία δείγματα ιπτάμενης τέφρας και πραγματοποιήθηκαν:

  • Χαρακτηρισμός των δειγμάτων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD) και φασματομετρία ακτίνων Χ φθορισμού (XRF). Προσδιορισμός της περιεκτικότητάς τους σε Li και La με φασματομετρία ατομικής εκπομπής (AES) και φασματομετρία ατομικής εκπομπής με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα (ΙCP-AES).
  • Εκλεκτικές εκχυλίσεις στα αρχικά δείγματα και μελέτη της τέφρας χαμηλής θερμοκρασίας (350οC) με XRD και, σε επιλεγμένα δείγματα, με θερμική ανάλυση (TG/DTA).
  • Δοκιμές ανάκτησης του Li με εκχύλιση με οξέα, σε επιλεγμένα δείγματα, και μελέτη της επίδρασης, στη διαδικασία, του χρόνου, της θερμοκρασίας, του λόγου στερεού προς υγρό και της συγκέντρωσης του εκχυλιστικού μέσου.

Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι τα δείγματα που εξετάστηκαν περιέχουν σημαντικές ποσότητες Li που φθάνουν τα 350 mg/kg ενώ μόνο δείγματα από δυο περιοχές εμφανίζουν περιεκτικότητες La πάνω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου προσδιορισμού που εφαρμόστηκε (10mg/kg). Διαπιστώθηκε ότι τα μέταλλα δεν έχουν συγγένεια με το οργανικό υλικό ενώ συνδέονται με αργιλοπυριτικές φάσεις και συγκεκριμένα με μαρμαρυγίες (λεπιδόλιθος, μοσχοβίτης) και πυρόξενους (σπονδούμενο, διοψίδιος). Παρατηρήθηκε τέλος ότι σε όλα τα δείγματα μικρό ποσοστό (<5%) συνδέεται με το άμορφο περιεχόμενο ενώ σε ένα δείγμα το ποσοστό αυτό έφτανε το 20%. Με τις δοκιμές ανάκτησης που πραγματοποιήθηκαν ανακτήθηκε μέχρι και το 92% του περιεχόμενου Li.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012