Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας-Κοροπτσένκο Ιουλία-Σχολή ΧΗΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2021 15:00 - 16:00

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή: Κοροπτσένκο Ιουλία

Α.Μ.:2015050089

Ημερομηνία Παρουσίασης:14-10-2021

Ώρα:15:00 μμ

Αίθουσα: https://tuc-gr.zoom.us/j/98897565484?pwd=U2xtdWZHZnI4TVBBVDlCUUw2eDdUdz09.

Θέμα ΔE «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΒΟΚΑΝΤΟ»

Title «ESTIMATION OF WATER USE EFFICIENCY FOR AVOCADO AND OLIVE TREE CULTIVATIONS»

Επιβλέπων: Νικολαΐδης Νικόλαος

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής Νικολαΐδης Νικόλαος 

2 Δρ. Λιλλή Μαρία

3 Αν. καθηγητής Παρανυχιανάκης Νικόλαος.

Ελληνικά

Περίληψη: Στο πλαίσιο αυτής της διπλωματικής εργασίας, μελετήθηκε το πώς η χρήση νερού σε μια καλλιέργεια αβοκάντο και ελιάς συνδέεται με την παραγωγή βιομάζας και την ανάπτυξη των φυτών, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό συστημάτων ορθολογικής άρδευσης αυτών των καλλιεργειών. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για τον αγρότη και το περιβάλλον. H υπό μελέτη καλλιέργεια βρίσκεται στο νομό Χανιών και πιο συγκεκριμένα στο χωριό «Νέο Χωριό» του Δήμου Αποκορώνου. Ένας υδρολογικός σταθμός καθώς και ένας σταθμός παρακολούθησης της ανάπτυξης των φυτών είναι τοποθετημένοι στην υπό μελέτη καλλιέργεια, για τον προσδιορισμό του βέλτιστου τρόπου άρδευσης, της αποτελεσματικότητας χρήσης νερού των δέντρων και των τρόπων βελτίωσης της παραγωγικότητας των φυτών. Ο σταθμός αποτελείται από  αισθητήρες μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων (βροχόπτωση, θερμοκρασίας αέρα, ηλιακής ακτινοβολίας, σχετικής υγρασίας κτλ), αισθητήρες μέτρησης υγρασίας εδάφους κοντά και μακριά από το δέντρο, σύστημα παρακολούθησης της ροής άρδευσης καθώς και φασματικοί αισθητήρες καταγραφής των δεικτών NDVI και PRI για την εκτίμηση των αλλαγών της βιομάζας στο έδαφος. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, υπολογίστηκαν οι ημερήσιοι δείκτες βλάστησης PRI και NDVI, η εξατμισοδιαπνοή, η ακαθάριστη πρωτογενής παραγωγικότητα και εφαρμόστηκε υδατικό ισοζυγίου νερού. Τα φυτά ποτίστηκαν με την ποσότητα που υπολογίστηκε από τις ανάγκες εξατμισοδιαπνοής τους, και εφαρμόστηκε ελλειμματική άρδευση και συγκεκριμένα «στάγδην άρδευση» η οποία δεν εφαρμόστηκε με γραμμικό τρόπο στο χωράφι, αλλά σε κύκλο με διάμετρο ενός μέτρου από τη ρίζα του δέντρου. Η άρδευση εφαρμόστηκε κάθε 3-4 ημέρες με βάση τις αλλαγές υγρασίας του εδάφους. Παρατηρήθηκε ότι η υπερβολική άρδευση προκάλεσε «πίεση» και καταπόνηση (στρες) στα φυτα. Τα αποτελέσματα, τελικά, έδειξαν ότι η ποσότητα άρδευσης μπορεί να μειωθεί αισθητά, και συγκεκριμένα να εφαρμοστεί μόνο το 30% των τυπικά προβλεπόμενων αναγκών άρδευσης. 

Αγγλικά

Abstract: Within the context of the present dissertation thesis, it was studied how the use of water in an avocado and olive plantation is related to biomass production and plant growth, with the ultimate goal of designing optimal irrigation systems for these crops. The purpose of this work was to evaluate the water use efficiency in order to minimize the environmental footprint and impact of the operation while maximizing the benefits for the farmer and the environment. The plantation is located in the prefecture of Chania and more specifically in the village "Neo Chorio" of the Municipality of Apokoronas. A hydrologic and plant monitoring station have been established in an avocado plantation to determine optimal irrigation schemes, the water use efficiency of the trees and ways to improve plant productivity. The station consists of a set of sensors for monitoring meteorological parameters, soil moisture profile sensors near and away from the tree, irrigation flow monitoring, NDVI and PRI index spectral reflectance sensor (SRS), for the estimation of the above ground biomass changes. In the context of this work, the PRI and NDVI vegetation indices, evapotranspiration, gross primary production were calculated daily and a water balance was applied. The plants were irrigated with the amount estimated by their evapotranspiration needs and deficit irrigation was applied. In addition, drip irrigation was not applied in a linear fashion in the field, but in a circle with one-meter diameter from the root of the tree. Irrigation was applied every 3-4 days based on soil moisture changes in a constant fashion. It has been observed the over-irrigation stresses the plant. The results finally showed that the amount of irrigation can be significantly reduced, and in particular only 30% of the typically prescribed irrigation needs for the plants on an areal basis can be applied.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012