Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Stoliarova Nina - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΓ1 - Σχεδιαστήρια ΑΡΜΗΧ και Εργαστήρια
Ώρα02/11/2022 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:NINA STOLIAROVA

Τίτλος: Ανάγκες του ανθρώπου και της κοινωνίας: αρχιτέκτονας για την κοινωνία του μέλλοντος
Title:HUMAN AND SOCIETY NEEDS: Architect for the Society of the Future

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 9.00 π.μ.
σχεδιαστήριο 1ου ετους

Εξεταστική Επιτροπή
    
Καθηγητής :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΟΥΓΓΡΙΝΗΣ (επιβλέπων)
Αναπληρωτής καθηγητής : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΖΑΚΑΣ     
Αναπληρωτής Καθηγητής ΓΙΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΡΑΣ 


Περίληψη
Αντικείμενο προσοχής αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι ο άνθρωπος και η κοινωνία. Συγκεκριμένα, θέτει ως στόχο τον εντοπισμό των αναγκών του ανθρώπου ως μεμονωμένου ατόμου, καθώς και των αναγκών της κοινωνίας στο σύνολό της. Καλύπτεται η περίοδος από τη διαμόρφωση του ανθρώπου ως βιολογικού είδους μέχρι σήμερα, προκειμένου να εντοπιστούν οι τάσεις ανάπτυξης που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην εικόνα της κοινωνίας του μέλλοντος. Ο απώτερος σκοπός της μελέτης είναι να συγκρίνει τις ατομικές ανάγκες και ανάγκες της κοινωνίας, να εντοπίσει τόσο τις αντιφάσεις όσο και τις πιθανές ευκαιρίες. Λόγω της αδυναμίας να εξεταστεί στο πλαίσιο αυτής της εργασίας ένα τόσο μεγάλο θέμα από άποψη περιεχομένου και πολυπλοκότητας όπως το άτομο και η κοινωνία, αυτή η εργασία δεν στοχεύει να εμβαθύνει σε κάθε θέμα ξεχωριστά, αλλά πιο πολύ εφιστά την προσοχή σε μια τέτοιου είδους ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αρχιτεκτονική. Έτσι, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου ακολουθεί συζήτηση για το πού θα ήταν χρήσιμες οι γνώσεις και οι δυνατότητες των αρχιτεκτόνων στο πλαίσιο ενός αισιόδοξου σεναρίου για την ανάπτυξη της κοινωνίας.

Abstract
The object of attention of this research paper is the human and the society. Specifically, it sets out to identify the needs of a human as an individual, as well as the needs of the society as a whole. It covers the period from the formation of humans as biological species to the present day, in order to identify trends in development that could shed light on the picture of society in the future. The ultimate aim of the study is to compare individual needs and the needs of the society, to identify both contradictions and potential opportunities. Due to the impossibility of addressing such a large topic in terms of content and complexity as the individual and society within the scope of this thesis, this paper does not aim to delve into each topic individually, but rather draws attention to such an integrated approach to architecture. Thus, at the end of each chapter follows a discussion of where the knowledge and capabilities of architects would be useful in the context of an optimistic scenario for the development of the society.


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012