Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

02
Νοε

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Χαροκοπάκη Μαρίας κ.Μακράκη Ελευθερίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα02/11/2022 16:00 - 17:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ


Τίτλος: Συνύπαρξη πόλης και φύσης - Ανάλυση και αξιολόγηση του αστικού πρασίνου των Χανίων.
Tιtle:City and nature coexistence – Analysis and evaluation of the urban green spaces of Chania

Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2022, 16.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Δέσποινα Διμέλλη (επιβλέπουσα)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Άννα Καραγιάννη 
Επίκουρος Καθηγητής: Νεκτάριος Κεφαλογιάννης


Περίληψη

Το φυσικό περιβάλλον εντός των πόλεων έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα βασικότερα ζητήματα του πολεοδομικού σχεδιασμού. Σε αυτό το πλαίσιο οι αστικοί χώροι πρασίνου είναι σημαντικό να διαμορφώνονται και να χωροθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα σε συνεχώς αναπτυσσόμενες πόλεις όπως τα Χανιά. Αντικείμενο μελέτης της παρούσας ερευνητικής αποτελούν οι υφιστάμενοι χώροι πρασίνου του αστικού συγκροτήματος των Χανίων. Μέσα από καταγραφή και ανάλυση τους θα διερευνηθεί η σχέση τους με το αστικό περιβάλλον στο οποίο εντάσσονται αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι ιστορικοί και πολεοδομικοί παράγοντες επηρέασαν την ανάπτυξη τους κατά τη διαδικασία εξέλιξης της πόλης. Ακόμη, θα ερευνηθούν και θα ερμηνευτούν οι αντιλήψεις και οι ανάγκες των κατοίκων για την εξαγωγή συμπερασμάτων.


Abstract

The natural environment within cities has evolved in the recent years into one of the most important issues of urban planning. Under these circumstances, it is important that urban green spaces are shaped and located in such a way as to meet the needs of the residents, especially in constantly growing cities such as Chania. Object of the present research is the existing green spaces of the urban complex of Chania. Through recording and analysis, their relationship with the urban environment in which they are included will be explored, as well as the way in which historical and urban planning factors influenced their development during the city's development process. Furthermore, the perceptions and needs of the residents will be investigated and interpreted to draw conclusions.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012