31
Μαϊ

Παρουσίαση Εργασίας ΜΔΕ κας Ντούρμα Ευαγγελίας, Σχολή Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα31/05/2018 10:00 - 11:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - ΠΜΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξεταζόμενη μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Ντούρμα Ευαγγελία

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Διερεύνηση μείωσης τοξικότητας υγρών αποβλήτων και κομπόστ μέσω προσθήκης βιοεξανθρακώματος (biochar)»

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Κομνίτσας Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
Καθ. Βάμβουκα Δέσποινα
Δρ. Κρητικάκη Άννα

Περίληψη
Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία, σκοπός των πειραμάτων που διεξήχθησαν είναι να μελετηθεί ο βαθμός μείωσης της τοξικότητας των υγρών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την επεξεργασία φιστικιών, καθώς και να εκτιμηθεί η μείωση της φυτοτοξικότητας του κομπόστ μέσω προσθήκης βιοεξανθρακώματος (biochar). Τα υγρά απόβλητα τα οποία εξετάστηκαν, προέρχονται από έκπλυση φιστικιών. Τα υγρά αυτά επεξεργάστηκαν με τη χρήση ρυθμιστικών διαλυμάτων, για να διαπιστωθεί, αν είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίηση τους, αλλά και αν είναι εφικτή η διάθεσή τους στο έδαφος. Για τον έλεγχο της τοξικότητας του κομπόστ, πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές πειραμάτων και χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη κομπόστ (compost), το ένα από τη εταιρεία ανακύκλωσης ΔΕΔΙΣΑ Χανίων και το δεύτερο από την Αίγινα. Επίσης, τα biochars τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, προήλθαν από την πυρόλυση φλοιών φιστικιών και από την πυρόλυση πριονιδιού στους 650ᵒC για 1h. Ο έλεγχος της φυτοτοξικότητας αξιολογήθηκε με τον υπολογισμό του δείκτη ανάπτυξη GI (generation index). Για την πραγματοποίηση του ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν σπόροι κάρδαμου (Lepidium sativum).
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν, ότι για να επαναχρησιμοποιηθούν τα υγρά απόβλητα απαιτείται περαιτέρω επεξεργασία τους. Επίσης, το κομπόστ το οποίο επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη του καρδάμου ήταν εκείνο από την Αίγινα, ενώ η προσθήκη biochars βελτίωσε την ποιότητα των εκχυλισμάτων τα οποία προέκυπταν από τα κομπόστ.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012