22
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας του φοιτητή Λαμπαδαρίδη Εμμανουήλ, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα22/06/2018 12:00 - 13:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενος φοιτητής: Λαμπαδαρίδης Εμμανουήλ

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Σύγκριση χημικών αναλύσεων εμφιαλωμένων νερών με χημικές αναλύσεις υδάτων πιθανών γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας από την περιοχή της Μεσσαράς - Κρήτη.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Μανούτσογλου Εμμανουήλ (επιβλέπων)
Καθ. Καλλίθρακας-Κόντος Νικόλαος
Δρ. Σπανουδάκης Νικόλαος (ΕΔΙΠ)

Περίληψη

Το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης δεν εντάσσεται στην έννοια του τροφίμου, παρέχεται με υποχρέωση της Πολιτείας σε όλους τους πολίτες της επικράτειας ως δημόσιο αγαθό, μη υπαγόμενο στους κανόνες της αγοράς και διέπεται από τους νόμους της υγειονομικής μηχανικής» (ΦΕΚ 3282Β 19/09/2017).
Από τον ορισμό/κανόνα αυτόν εξαιρούνται η πληθώρα των εμφιαλωμένων νερών που καλύπτουν όχι βασικές αλλά περιστασιακές ανάγκες του πληθυσμού, καθώς και φυσικά ύδατα τα οποία πιθανώς να συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με γεωθερμικούς ταμιευτήρες και απαιτούν συνεχείς ελέγχους των ορίων συγκέντρωσης ιόντων.
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η σύγκριση των χημικών αναλύσεων υδάτων (κύριων ιόντων και ιχνοστοιχείων) που ελήφθησαν από δεξαμενές παροχής κοινοτικού δικτύου στην Μεσσαρά, που τροφοδοτούνται από νερό υδρογεωτρήσεων που πιθανώς συνδέονται με γεωθερμικό ταμιευτήρα στην περιοχή, με υφιστάμενες χημικές αναλύσεις (κύριων ιόντων και ιχνοστοιχείων) 26 εμφιαλωμένων νερών, που κυκλοφορούν ευρέως στην ελληνική αγορά και είναι εγκεκριμένα από την ελληνική νομοθεσία. Για την καλύτερη εποπτεία των αποτελεσμάτων δημιουργήθηκαν συγκριτικά ραβδογράμματα των σημαντικότερων ιόντων όλων των υδάτων και συσχετίστηκαν με τα νομοθετικά όρια. Έτσι, πέρα από την σύγκριση με τα εγκεκριμένα νερά του εμπορίου, τα δείγματα των υδάτων των δύο δεξαμενών συγκρίνονται και με τις οριζόμενες από την νομοθεσία τιμές, γεγονός που οδηγεί σε ακόμα ασφαλέστερα συμπεράσματα. Όπως αποδείχθηκε όλα τα υπό μελέτη δείγματα βρίσκονται εντός των ορίων του έχουν καθοριστεί διαχρονικά και ισχύουν για το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012