28
Ιουν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας Παϊπουτλίδη Αικατερίνης, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.011
Ώρα28/06/2018 12:00 - 13:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενη φοιτήτρια: Παϊπουτλίδη Αικατερίνη

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Προσδιορισμός άμορφου υλικού σε συνθετικά μείγματα και σε βιομηχανικά ορυκτά.

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Χρηστίδης Γεώργιος (επιβλέπων)
Αν. Καθ. Αλεβίζος Γεώργιος
Δρ. Μάραντος Ιωάννης (Γεωλόγος ΙΓΜΕ)

Περίληψη
Η παρουσία άμορφου υλικού σε δείγματα ποσοτικής ανάλυσης που προκύπτουν με την μέθοδο περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ δεν είναι πάντα ορατή και ο προσδιορισμός του είναι δύσκολος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπερεκτιμούνται οι υπόλοιπες κρυσταλλικές φάσεις καθιστώντας το εξεταζόμενο δείγμα μη αντιπροσωπευτικό. Επομένως ο προσδιορισμός του άμορφου υλικού είναι πολύ σημαντικός για τον πλήρη χαρακτηρισμό βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων. Στην παρούσα εργασία προσδιορίστηκε το περιεχόμενο σε άμορφο υλικό σειράς δειγμάτων με τη μέθοδο Rietveld, με χρήση του λογισμικού Autoquan. Πραγματοποιήθηκαν τρεις σειρές πειραμάτων. Στην πρώτη σειρά χρησιμοποιήθηκαν μίγματα που περιείχαν συνθετικό ασβεστίτη και χαλαζία σε αναλογία 1:1 στα προστέθηκαν διαφορετικά ποσοστά γυαλιού, 5%, 10%, 20% 25%, 30%, 40%, 50% και 80%. Επίσης προστέθηκε στα δείγματα εσωτερικό πρότυπο κορούνδιο (α-Al2O3). Στη δεύτερη σειρά πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν φυσικός χαλαζίας και ασβεστίτης σε αναλογία 1:1 με προσθήκη των ίδιων περιεκτικοτήτων γυαλιού και κορουνδίου ως εσωτερικό πρότυπο. Σκοπός ήταν η παρατήρηση του ποσοστού της υαλώδους, άμορφης φάσης και του εύρους τιμών των γωνιών ο2θ όπου αρχίζει να παρατηρείται αύξηση του υποβάθρου (backround) με τη μορφή επιπεδόκυρτης ανάκλασης στα ακτινογραφήματα περιθλασιμετρίας ακτίνων-Χ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αύξηση του υποβάθρου είναι ορατή μετά την προσθήκη 30% γυαλιού και σε γωνία ~20-30 ο2θ. Το εμβαδόν της ανάκλασης του υποβάθρου αυξάνεται αναλογικά με την προσθήκη γυαλιού. Στη τρίτη σειρά πειραμάτων εξετάστηκαν μπεντονίτες από διαφορετικές περιοχές ως αντιπροσωπευτικά βιομηχανικά πετρώματα για προσδιορισμό ενδεχόμενου άμορφου υλικού με προσθήκη του ίδιου εσωτερικού προτύπου. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν δείχνουν την παρουσία άμορφου υλικού στα δείγματα των μπεντονιτών που εξετάστηκαν.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012