27
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Πασσίση Σπυρίδωνος - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 145Π-58, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα27/06/2018 10:00 - 11:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΣΣΙΣΗ

με θέμα

Οικονομοτεχνική Μελέτη Διαστασιολόγησης Φωτοβολταϊκών Στέγης για Διασύνδεση με το Ηλεκτρικό Δίκτυο
Techno-Economic Study for Roof Photovoltaic Sizing for Integration into the Power Grid

Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, 10 π.μ.
Αίθουσα 145.Π58, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ευτύχιος Κουτρούλης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά (Σχολή ΜΗΠΕΡ)


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 10 kWp, με τη μορφή ηλιακής στέγης. Συγκεκριμένα πραγματεύεται τόσο την τεχνική μελέτη που πραγματοποιήθηκε όσο και την οικονομική αξιολόγηση του έργου.
Αρχικά παρουσιάζονται κάποια στοιχεία για τη σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους έργα καθώς και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. Γίνεται επίσης αναφορά στις τάσεις εξέλιξης της αγοράς και του κόστους επένδυσης. Στη συνέχεια γίνεται χρήση του λογισμικού Google Trimble Sketchup για τη σχεδίαση και παρουσίαση της μορφής της ηλιακής αυτή στέγης και περιγράφονται τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της μελέτης και της προσομοίωσης. Η τεχνική μελέτη περιλαμβάνει την χωροθέτηση των πλαισίων και τον τρόπο σύνδεσης της ηλιακής στέγης.
Ακολουθεί η οικονομική αξιολόγηση του έργου. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ενός διασυνδεδεμένου συστήματος πωλείται στον προμηθευτή του δικτύου, επιτρέποντας έτσι στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης να αντιμετωπίζει το έργο ως ένα επενδυτικό σχέδιο. Γίνεται παρουσίαση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν την οικονομική απόδοση του έργου, όπως η συνολική εγκατεστημένη ισχύς, η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, το ύψος της εγγυημένης τιμής πώλησης, το κόστος κεφαλαίου, το κόστος συντήρησης και ασφάλισης κ.α. Στη συνέχεια υπολογίζονται αναλυτικά οι καθαρές ταμειακές ροές όπως και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της επένδυσης.
Τέλος αναλύονται οι δείκτες Καθαρής Παρούσας Αξίας και Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης και εξάγονται τελικά συμπεράσματα για την ανθεκτικότητα και την οικονομική βιωσιμότητα της επένδυσης.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012