06
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Παπαδάκη Ελένης, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα06/07/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενη φοιτήτρια: Παπαδάκη Ελένη

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Τρισδιάστατη διαχρονική αποτύπωση ακτής για την αποτίμηση μεταβολών με τη βοήθεια μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Αν. Καθ. Παρτσινέβελος Παναγιώτης (επιβλέπων)
Καθ. Μερτίκας Στυλιανός
Δρ. Ράγια Λεμονιά (Ερευνήτρια στο Ερ. Κέντρο Αθηνά)

Περίληψη
Οι παράκτιες ζώνες αποτελούν εστίες περιβαλλοντικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης καθώς παρουσιάζουν ιδιαίτερα φυσικά και πλουτοπαραγωγικά χαρακτηριστικά. Το γεγονός όμως αυτό έχει οδηγήσει σε υπερ-συγκέντρωση πληθυσμού και βιομηχανικών/βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα να απειλείται η βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων κυρίως λόγω ρύπανσης και υπερεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων των παράκτιων ζωνών. Παράλληλα, εκτός από ανθρωπογενείς κινδύνους, οι παράκτιες ζώνες χρήζουν προστασίας έναντι των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και φαινομένων όπως η διάβρωση της ακτογραμμής, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, κ.ά..
Καθίσταται επομένως επιτακτική η ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των παράκτιων περιοχών. Η παρακολούθηση των μεταβολών των παράκτιων ζωνών πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρήση κατάλληλων, τακτικά ανανεώσιμων χαρτογραφικών υποβάθρων τα οποία θα απεικονίζουν τη δυναμικά μεταβαλλόμενη (χωρικά και χρονικά) ακτογραμμή αλλά και τις επικρατούσες χρήσεις επί των ζωνών αυτών.
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να αναδείξει τεχνολογικά μέσα τα οποία με μεγάλη ακρίβεια αλλά και χαμηλό κόστος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρησιακό επίπεδο για τη διαχρονική παρακολούθηση παράκτιων ζωνών. Συγκεκριμένα προτείνεται η συνδυαστική χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Η ευρύτερη περιοχή της Γεωργιούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στην οποία παρατηρείται συγκέντρωση μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, χρησιμοποιείται για την πειραματική τεκμηρίωση της χρησιμότητας των προτεινόμενων αυτών μέσων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012