11
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας -Χνάρη Ελισάβετ-Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ3 - Κτίριο Κ3, Κ3.44/Α17
Ώρα11/10/2018 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Όνοματεπώνυμο Φοιτητή:  Χνάρη Ελισάβετ

Α.Μ.:   2012050087

Ημερομηνία Παρουσίασης:11/10/2018

Ώρα:    9:30

Αίθουσα:   K3.A17

Θέμα: «Αριθμητική διερεύνηση της επίδρασης «πράσινου» δώματος στη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος»

Title: «Numerical study of the impact of a “green roof” on the seismic response of multistory reinforced concrete buildings»

Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Τσομπανάκης…………………………….

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Αναπλ. Καθηγητής Ιωάννης Τσομπανάκης…………………………………..

2 Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης…………………………………..

3 Δρ. Πρόδρομος Ψαρρόπουλος…………………………………..

Περίληψη:

Η κατασκευή «πράσινων» δωμάτων σε κτίρια, τα οποία λειτουργούν ως φίλτρα και πνεύμονες πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές χώρες. Δεδομένου ότι στα κέντρα των πόλεων υπάρχουν ήδη πολλές κτιριακές κατασκευές, τα «πράσινα» δώματα κατασκευάζονται κατά κύριο λόγο σε υφιστάμενα και ενίοτε σε νεόδμητα κτίρια. Σε κάθε περίπτωση, για την κατασκευή ενός «πράσινου» δώματος, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπόνηση στατικής μελέτης, όπου θα δίνεται έμφαση στη σεισμική συμπεριφορά του κτιρίου εξαιτίας των πρόσθετων αδρανειακών δυνάμεων που προκαλεί η ύπαρξη της πρόσθετης «πράσινης» μάζας στην κορυφή του.

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τη σεισμική απόκριση πολυόροφων κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος, πριν και μετά την  προσθήκη «πράσινου» δώματος. Για τον σκοπό αυτό, μελετήθηκαν διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν την κατασκευή. Πιο συγκεκριμένα, εξετάσθηκαν δύο (με τέσσερις και οκτώ ορόφους) πλαισιακές κατασκευές με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, οι οποίες ήταν θεμελιωμένες σε δυο διαφορετικούς τύπους εδάφους (στιβαρό και μαλακό). Για την πραγματοποίηση της διερεύνησης χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο λογισμικό πεπερασμένων στοιχείων. Η μέθοδος ανάλυσης που εφαρμόστηκε, είναι αυτή της δυναμικής μη-γραμμικής ανάλυσης με εν χρόνω ολοκλήρωση, με χρήση επαρκούς αριθμού κατάλληλων επιταχυνσιογραφημάτων από σεισμικές καταγραφές.

 Στα πρώτα κεφάλαια της εργασίας, γίνεται μια περιγραφή των χαρακτηριστικών του «πράσινου» δώματος, του αντισεισμικού σχεδιασμού κτιριακών κατασκευών, καθώς και του φαινομένου της δυναμικής αλληλεπίδρασης εδάφους-θεμελίωσης-κατασκευής. Στη συνέχεια, περιγράφεται αναλυτικά η προσομοίωση των κτιρίων και η παραμετρική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε. Ακολούθως, παρουσιάζονται κι αξιολογούνται τα αποτελέσματα των αναλύσεων.  Ο κύριος στόχος είναι να αποτιμηθεί η επίδραση του «πράσινου» δώματος στη δυναμική απόκριση των εξεταζόμενων κατασκευών, να προκύψουν κάποια πρώτα συμπεράσματα και να διατυπωθούν προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.

Abstract:

In contrast to typical concrete slab tops, "green" roofs on top of buildings can act as filters and “green lungs” in densely populated urban environments. For this reason, they are constantly gaining ground in many countries. Taking into account that the center in many cities is full of buildings, usually such “green” roofs are mainly constructed on existing and more rarely on newly built buildings. In any case, for the construction of a "green" roof, a detailed assessment of the bearing structure is needed, emphasizing on the seismic response of the building due to the additional inertial forces caused by the addition of the "green" mass at its top.

This diploma thesis examines the seismic response of medium-rise reinforced concrete buildings before and after the addition of a "green" roof. For this purpose, various parameters influencing the construction were studied, utilizing a finite element analysis software. More specifically, two (four- and eight-storey) buildings with reinforced concrete load-bearing frame structures were examined, considering that they were constructed in two different soil types (soft and stiff). A series of dynamic nonlinear analyses was performed using a sufficient number of accelerograms recorded in suitable soil conditions.

In the first part of this thesis, a detailed description of "green" roofs, as well as a brief description of seismic hazard and seismic design norms and dynamic soil-structure interaction is presented. Subsequently, the simulation of the buildings and the performed parametric investigation are given. The results and the related discussion aim to evaluate the effect of the "green" roof on the dynamic response of the examined structures, in order to draw some initial conclusions and to provide suggestions for further investigation of the subject.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012