Το Πολυτεχνείο Κρήτης διοικείται από τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη.

Για επικοινωνία με συγκεκριμένα πρόσωπα, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο προσώπων του Ιδρύματος.

Για επικοινωνία με συγκεκριμένη υπηρεσία μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο υπηρεσιών του Ιδρύματος.

Για να δείτε την τοποθεσία των διάφορων υπηρεσιών και της διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, μπορείτε να συμβουλευτείτε το χάρτη υπηρεσιών και το χάρτη κτιρίων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012