Για Εξυπηρετητές

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ενταχθεί στην υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών του ΕΔΥΤΕ (SECTIGO) και παρέχει με αυτόν τον τρόπο ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου tuc.gr.

Επίσης, η Αρχή Πιστοποίησης των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων (HARICA) παρέχει ψηφιακά πιστοποιητικά για εξυπηρετητές κάτω από το όνομα χώρου tuc.gr.

Χαρακτηριστική περίπτωση χρήσης τέτοιων πιστοποιητικών είναι η ασφαλή μεταφορά πληροφορίας σε εξυπηρετητές παγκόσμιου ιστού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ποιούς αφορά;

Διαχειριστές εξυπηρετητών διαδικτύου (παγκόσμιου ιστού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Πώς αποκτώ ψηφιακό πιστοποιητικό εξυπηρετητή;

Α. SECTIGO

Η αίτηση για το πιστοποιητικό γίνεται σε δύο βήματα:
1. Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του παρόχου ψηφιακών πιστοποιητικών SECTIGO. Επιλέξτε τον φορέα "Technical University of Crete" και εισάγετε τα Ιδρυματικά σας στοιχεία. Στη φόρμα που ακολουθεί θα πρέπει να επιλέξτε ένα Certificate Profile ανάμεσα στα ακόλουθα:
  - 01 GEANT OV SSL, αν επιθυμείτε απλό πιστοποιητικό εξυπηρετητή,
  - 02 GEANT OV MultiDomain, αν επιθυμείτε το πιστοποιητικό σας να περιέχει πολλαπλά ονόματα,
  - 06 GEANT Wildcard SSL, αν επιθυμείτε ένα πιστοποιητικό για περισσότερους του ενός εξυπηρετητές στο ίδιο domain.
Στη συνέχεια, ανεβάστε την αίτηση πιστοποιητικού (CSR - certificate signing request) που έχετε δημιουργήσει. Αποδεκτές τιμές για τα γεωγραφικά πεδία της αίτησης είναι οι ακόλουθες: Locality = Chania, State = GR-M, Country = GR
2. Μόλις η αίτηση επικυρωθεί και το πιστοποιητικό του εξυπηρετητή εκδοθεί, θα λάβετε μέσω email τον σύνδεσμο που θα το περιέχει μαζί με τα πιστοποιητικά της αρχής πιστοποίησης.

B. HARICA

Μέσω του https://helpdesk.tuc.gr δημιουργήστε ένα νέο αίτημα Γενικού Περιεχομένου προς την Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων στο οποίο θα αναφέρετε ότι θέλετε ψηφιακό πιστοποιητικό για τον διακομιστή σας. Θα πρέπει να αναφέρετε το πλήρες όνομα του διακομιστή και να επισυνάψετε το αρχείο CSR σε μορφή PKCS10. ΠΡΟΣΟΧΗ: κατά τη δημιουργία του αρχείου CSR θα πρέπει να δηλώσετε μόνο τα ακόλουθα: CN=<πλήρες όνομα διακομιστή>, O=Technical University of Crete, L=Chania, C=GR.

Θα ειδοποιηθείτε μόλις εκδοθεί το πιστοποιητικό.

Για υποστήριξη στη δημιουργία των πιστοποιητικών, παρακαλούμε δημιουργείστε ένα αίτημα μέσω της ιστοσελίδας https://helpdesk.tuc.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του helpdesk@noc.tuc.gr

Για Φυσικά Πρόσωπα

Η υπηρεσία ψηφιακών πιστοποιητικών για πρόσωπα (personal certificates) χρησιμοποιεί την υποδομή δημόσιου κλειδιού για την ασφαλή μετάδοση ηλεκτρονικής πληροφορίας. Η υποδομή δημόσιου κλειδιού, (Public Key Infrastructure, PKI) αποτελεί ένα συνδυασμό λογισμικού, τεχνολογιών ασύμμετρης κρυπτογραφίας και διαδικασιών και χρησιμοποιείται για να πιστοποιεί την εγκυρότητα κάθε φυσικού προσώπου το οποίο εμπλέκεται σε μια ψηφιακή συναλλαγή.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας αυτής είναι: η Εμπιστευτικότητα (Confidentiality), η Ακεραιότητα (Integrity) των δεδομένων, η Πιστοποίηση (Authentication) της ταυτότητας ενός ατόμου ή οντότητας και η Μη Άρνηση Αποδοχής (Non-Repudiation) που διασφαλίζει ότι μία ηλεκτρονική συναλλαγή δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.

Ποιους αφορά;

Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που επιθυμούν ψηφιακή υπογραφή για να εξασφαλίσουν την εγκυρότητα της ηλεκτρονικής τους επικοινωνίας.

Πως αποκτώ το ψηφιακό πιστοποιητικό;

HARICA

Πρόκειται για μία έμπιστη τρίτη οντότητα που πιστοποιεί την ταυτότητα χρηστών και δικτυακών εξυπηρετητών των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών φορέων της Ελλάδας.

Από τις 4/6/2015 η HARICA έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται από την Ε.Ε.Τ.Τ. η οποία πιστοποίησε την δυνατότητα έκδοσης αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 150/2001 και την οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα μέλη της HARICA μπορούν να εκδώσουν εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά και να τα χρησιμοποιήσουν για την δημιουργία εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 910/2014.
Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή (τύπος Α) βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται με τη χρήση Ασφαλούς Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ). Ως ΑΔΔΥ ορίζεται η μικροσυσκευή (Usb Token / Smart Card + Card Reader) που πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές και στην οποία εισάγονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης με ασφαλή τρόπο. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή με τη χρήση ΑΔΔΥ είναι η μόνη ηλεκτρονική υπογραφή που υπέχει θέση ιδιόχειρης τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Οι χρήστες που επιθυμούν τέτοιου είδους υπογραφή θα πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω, καθώς δεν έχουν το δικαίωμα να την εκδώσουν μόνοι τους.
Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (τύπος Β) βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό, δεν απαιτεί συσκευή ΑΔΔΥ, αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη και είναι αποδεκτή στη πλειονότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Οι χρήστες που επιθυμούν να εκδώσουν τύπου Β πιστοποιητικό, μπορούν να το κάνουν μόνοι τους ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Διαδικασία αίτησης, έκδοσης και παραλαβής του ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Α (με την χρήση συσκευής ΑΔΔΥ)

  • Θα πρέπει να έχετε στην κατοχή σας μία συσκευή ΑΔΔΥ - για παράδειγμα την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα ή ένα usb token.
  • Αιτηθείτε προς το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσα από την σελίδα http://helpdesk.tuc.gr.
  • Το τμήμα Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται.

Διαδικασία αίτησης, έκδοσης και παραλαβής ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β (χωρίς την χρήση συσκευής ΑΔΔΥ).

  • Παρακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το video. Στη συνέχεια, για να ξεκινήσετε τη διαδικασία επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://ca.tuc.gr.

Διαδικασία μεταφοράς ψηφιακού πιστοποιητικού τύπου Β σε άλλο υπολογιστή

  • Παρακαλούμε ακολουθείστε τις λεπτομερείς οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό το video.

Εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών ΑΔΔΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την δημιουργία ψηφιακής υπογραφής με χρήση USB token / ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι η εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης των συσκευών αυτών στον υπολογιστή σας.

1. Θα βρείτε το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής ανάγνωσης της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας, στην ιστοσελίδα http://academicid.minedu.gov.gr στην καρτέλα "Ψηφιακά Πιστοποιητικά" που εμφανίζεται μόλις συνδεθείτε. Εκεί μπορείτε να επιλέξετε το λειτουργικό σας σύστημα και να εκτελέσετε το αντίστοιχο λογισμικό.

2. Θα βρείτε την τελευταία έκδοση του προγράμματος οδήγησης του USB token SafeNet 5110 για Windows εδώ.

Οδηγίες για την προσθήκη ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα τύπου PDF

Οι εκδόσεις των προγραμμάτων Adobe Acrobat Reader XI και DC επιτρέπουν εκτός από την επαλήθευση της εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών και τη δημιουργία αυτών. Οδηγίες για την παραμετροποίηση και την χρήση των προγραμμάτων της Adobe θα βρείτε στο έγγραφο "Ψηφιακή υπογραφή με Adobe Acrobat Reader".

Δείτε πως δημιουργούνται ψηφιακές υπογραφές στο πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού FoxIt, το οποίο δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης υπογραφής πολλαπλών εγγράφων.

Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού JSignPDF, το οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ. Οδηγίες για την παραμετροποίηση και την χρήση του θα βρείτε στο έγγραφο "Ψηφιακή υπογραφή με JSignPDF".

Οδηγίες χρήσης SafeNet Token σε υπολογιστή MAC

Για οτιδήποτε αφορά την χρήση του SafeNet token για τις ψηφιακές υπογραφές σε υπολογιστή MAC, παρακαλούμε ανατρέξτε στο "Ψηφιακή υπογραφή σε MAC".

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012