Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωmκού του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση – Επωνυμία - Έδρα – Σκοπός - Μέσα
Άρθρο 1

1.       Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης" με έδρα τα Χανιά.

2.       Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και αναφέρει την επωνυμία του Συλλόγου και το χρόνο ίδρυσής του (1992).

    Άρθρο 2
Βασικοί σκοποί του Συλλόγου είναι:

α.       Η προώθηση του εκδημοκρατισμού των ΑΕΙ και η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων της Ανώτατης Παιδείας.

β.       Η άνοδος του επιπέδου σπουδών και της έρευνας που πραγματοποιείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ο προσανατολισμός τους προς τις ανάγκες μιας ανεξάρτητης και αυτοδύναμης επιστημονικής, τεχνολογικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας.

γ.       Η σύνδεση του Πολυτεχνείου Κρήτης με τον κοινωνικό του περίγυρο και η συμβολή του στη μελέτη και επίλυση προβλημάτων της περιοχής.

δ.       Η κατοχύρωση και προβολή του επιστημονικού έργου των μελών του καθώς και η διεκδίκηση της επίλυσης όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με την επιστημονική τους εξέλιξη.

ε.       Η προώθηση των μισθολογικών και συνταξιοδοτικών αιτημάτων και γενικότερα η βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.

στ.     Η προάσπιση του Πανεπιστημιακού ασύλου και των ακαδημαϊκών ελευθεριών.

ζ.       Η ενεργή και υπεύθυνη τοποθέτηση απέναντι στα εθνικά κοινωνικά και λαϊκά προβλήματα.

Άρθρο 3
Η πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου θα επιδιώκεται με:

α.       Την ενημέρωση, την ενεργοποίηση και την κινητοποίηση των μελών του.

β.       Την συμμετοχή σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Τη συνεργασία με άλλους Συλλόγους διδακτικού ή και ερευνητικού προσωπικού της χώρας καθώς και τους Συλλόγους των άλλων φορέων του Πολυτεχνείου.

δ.       Την ανάπτυξη δεσμών με άλλους Συλλόγους εργαζομένων για την κοινή δράση σε κοινά προβλήματα.

ε.       Τη συγκρότηση επιτροπών, την έκδοση εντύπων, την οργάνωση συζητήσεων, διαλέξεων καθώς και άλλων εκδηλώσεων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
Μέλη δικαιώματα και υποχρεώσεις
Άρθρο 4
1.       Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2.       Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να είναι τα μέλη ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης.

3.       Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση της Γ.Σ. και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/10 των τακτικών μελών όσοι πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο και στην επίτευξη των σκοπών του. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 5
1.       Η εγγραφή των μελών στο μητρώο του Συλλόγου γίνεται ύστερα από γραπτή αίτησή τους και έγκριση από το Δ.Σ. Για την εγγραφή τους καταβάλλουν το ποσό εγγραφής που προβλέπεται στο άρθρο 9.

2.       Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να εγγράψει κάποιον που έκανε αίτηση, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη Έκτακτη ή τακτική Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί, όπου συζητιέται υποχρεωτικά η αίτησή του. Η Γ.Σ. αποφασίζει για την εγγραφή του με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Άρθρο 6
Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν σ'αυτές για κάθε θέμα, να εκλέγουν και να εκλέγονται σ'όλα τα όργανα του Συλλόγου εφ'όσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

Άρθρο 7
Τα μέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των νομίμων οργάνων του (Δ.Σ. Γ.Σ.). Ακόμα τα μέλη θα πρέπει να βοηθούν με κάθε δυνατό τρόπο την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών και γενικά στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 8
1.       Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα να αποχωρούν ελεύθερα απ' αυτόν και να διαγράφονται από το μητρώο των μελών ύστερα από αίτησή τους.

2.       Μέλη του Συλόγου που αποχωρούν μ'οποιοδήποτε τρόπο από τη θέση που κατέχουν στο Πολυτεχνείο Κρήτης διαγράφονται υποχρεωτικά με πράξη του Δ.Σ.

3.       Μέλη του Συλλόγου που παραβιάζουν τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των νομίμων οργάνων του ή καθυστερούν αδικαιολόγητα και παρά τις ειδοποιήσεις του Ταμία τη συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο διαγράφονται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. Η απόφαση της διαγραφής παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ειδοποιήσει γραπτά το υπό διαγραφή μέλος το οποίο έχει δικαίωμα να αναπτύξει στη Γ.Σ. τις απόψεις του. Σε κάθε περίπτωση η Γ.Σ. έχει το δικαίωμα να αποφασίσει αντί της διαγραφής ενός μέλους τον προσωρινό αποκλεισμό του από τις διαδικασίες του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Πόροι του Συλλόγου
Άρθρο 9
1.       Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι τα ποσά που εισπράττονται ως τέλη εγγραφής καθώς και οι συνδρομές των μελών του. Το ποσό εγγραφής και η ετήσια συνδρομή καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από τη Γ.Σ.

2.       Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι προερχόμενοι από έκτακτες εισφορές των μελών που αποφασίζονται από Γ.Σ., οι προσφορές μη μελών του Συλόγου οι κάθε είδους επιχορηγήσεις, παροχές και δωρεές που γίνονται χωρίς δέσμευση του Συλλόγου, καθώς και οι εισπράξεις από έντυπα εκδηλώσεις κλπ. Η αποδοχή δωρεών παροχών, επιχορηγήσεων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.

3.       Κάθε ποσό πάνω από 50.000 δρχ. που βρίσκεται στο ταμείο του Συλλόγου πρέπει να κατατίθεται σε λογαριασμό που έχει ο Σύλλογος σε Τράπεζα ή Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Ανάληψη χρημάτων μπορεί να γίνεται από τον ταμία και αν αυτός κωλύεται, από τον Πρόεδρο, πάντως ύστερα από απόφαση του Δ.Σ.

4.       Η είσπραξη των εσόδων του Συλλόγου γίνεται από τον ταμία με την έκδοση διπλότυπης απόδειξης από μπλοκ σφραγισμένο με τη σφραγίδα του Συλλόγου και θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

5.       Η πληρωμή για δαπάνες πάνω από 10.000 δρχ. γίνεται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. με βάση χρηματικό ένταλμα που εκδίδεται από τον Πρόεδρο υπογράφεται από τον γραμματέα που επιδίδεται στον Ταμία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Διοίκηση του Συλλόγου
Άρθρο 10
1.       Ο Σύλλογος διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 23-26 αυτού του καταστατικού.

2.       Η θητεία του Δ.Σ. είναι για ένα χρόνο, αρχίζει την 1η Νοεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου του επόμενου χρόνου με την επιφύλαξη του άρθρου 26.

3.       Το Δ.Σ. που αναδείχτηκε από τις αρχαιρεσίες συγκαλείται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού το συντομότερο δυνατό και πάντως το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από τη μέρα των αρχαιρεσιών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Γραμματέα, Αντιπρόεδρο και Ταμία σε ξεχωριστές, μυστικές ψηφοφορίες με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Μέχρι την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του το προηγούμενο, το οποίο μετά την πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. παραδίδει σ'αυτό τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό παράδοσης και παραλαβής.

Άρθρο 11
1.       Το Δ.Σ. διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, εκφράζει τις θέσεις του Συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του και αποφασίζει για κάθε ενέργεια που αποβλέπει στην εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου.

2.       Το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του Συλλόγου για τη μελέτη θεμάτων, την επεξεργασία προτάσεων και την υλοποίηση αποφάσεων για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 12
1.       Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση με πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον 1 φορά το μήνα. Έκτακτα συνέρχεται για την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων ή αν το ζητήσουν δύο από τα μέλη του. Η πρόσκληση μαζί με τα θέματα που προτείνονται, κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. δύο τουλάχιστον μέρες πριν, για τις τακτικές συνεδριάσεις. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να προστεθούν θέματα που προτείνονται από άλλα μέλη του Δ.Σ. εφ'όσον αποφασιστεί από το όργανο με απλή πλειοψηφία.

2.       Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη του είναι τουλάχιστον τρία. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας αναβάλλεται η λήψη απόφασης για την επόμενη συνεδρίαση.

3.       Οι συνεδρίασεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές στα μέλη του Συλλόγου. Μετά από απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις και άλλα άτομα.

Άρθρο 13

1.       Ο πρόεδρος προΐσταται στο Δ.Σ. το συγκαλεί σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, διευθύνει τις συνεδριάσεις του, καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με τ'άλλα μέλη του Δ.Σ. υπογράφει κάθε έγγραφο διοικητικής ή διαχειριστικής φάσης και εκπροσωπεί το Σύλλογο στα δικαστήρια, στις αρχές και απέναντι σε κάθε τρίτο (εκτός αν ορίσει διαφορετικά το Δ.Σ.).

2.       Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρόεδρος τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος σ'όλες τις αρμοδιότητες.

3.       Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου του Προέδρου ή αν πάψει να ασκεί τα καθήκοντά του πάνω από 2 μήνες, αντικαθίσταται με πρωτοβουλία των άλλων μελών του Δ.Σ. και ύστερα από απόφαση του οργάνου και την κενή θέση στο Δ.Σ. παίρνει το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού. Στη συνέχεια συγκαλείται το Δ.Σ. με ευθύνη του αντιπροέδρου και γίνεται μεταξύ των μελών του νέα εκλογή προεδρείου όπως ορίζει το άρθρο 10 παράγραφος 3. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος χάνει την έδρα η οποία περιέρχεται σε κείνο το συνδυασμό που είχε στις εκλογές το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο σύμφωνα με το άρθρο 25.

Άρθρο 14
Ο Γραμματέας κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα, θεωρεί τα χρηματικά εντάλματα και αποδείξεις εισπράξεων, γράφει την αλληλογραφία, φυλάει την σφραγίδα του Συλλόγου και το μητρώο των μελών αυτού.

Άρθρο 15
Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη και διαχείριση των χρημάτων και κάθε περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου. Κρατάει βιβλίο εσόδων και εξόδων καθώς και τα υπόλοιπα διαχειριστικά βιβλία και έγγραφα που προβλέπει ο νόμος. Ο Ταμίας κάνει τον ισολογισμό του Συλλόγου.

 

Άρθρο 16
1.       Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου μέλους του Δ.Σ. (εκτός του Προέδρου) αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού. Αν είναι μέλος του Προεδρείου γίνεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. νέα εκλογή για θέσεις αντιπροέδρου, γραμματέα και Ταμία σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3. Αν ο συνδυασμός δεν έχει αναπληρωματικό μέλος χάνει την έδρα η οποία αναπληρώνεται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ. 3.

2.       Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα για 4 κατά σειρά τακτικές συνεδριάσεις ή 8 συνολικά, αντικαθίσταται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. με τον τρόπο που ορίζει η προηγούμενη παράγραφος.

3.       Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Ταμία να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Δ.Σ. ορίζει προσωρινό αναπληρωτή του.

Άρθρο 17

1.       Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. γίνεται κάθε χρόνο από την Εξελεγκτική επιτροπή και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση (Τ.Γ.Σ.) μαζί με τον ισολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. Για το σκοπό αυτό το Δ.Σ. παρέχει στην Ε.Ε. όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

2.       Η Ε.Ε. αποτελείται από 3 μέλη που εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το Δ.Σ. όπως ορίζεται στα άρθρα 23-26. Μετά την εκλογή τους τα 3 μέλη της Ε.Ε. συνέρχονται και εκλέγουν τον πρόεδρο της Ε.Ε.

3.       Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. από την Ε.Ε. γίνεται με ευθύνη του Προέδρου του Ε.Ε. αμέσως μετά την προκήρυξη της Τ.Γ.Σ. από το Δ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
Γενικές Συνελεύσεις
Άρθρο 18
Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες και Καταστατικές.

Άρθρο 19
 1.      Η Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται το 2ο 10ήμερο του Οκτωβρίου. Στην Τ.Γ.Σ. το Δ.Σ. υποβάλλει για έγκριση έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό ισολογισμό. Η Τ.Γ.Σ. εκλέγει την εφορευτική επιτροπή και ορίζει μέσα στο 3ο 10ήμερο του Οκτωβρίου την ημέρα των αρχαιρεσιών για την εκλογή των νέων οργάνων του Συλλόγου (Διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή).

2.       Το Δ.Σ. που συγκαλεί την Τ.Γ.Σ. είναι υποχρεωμένο να ανακοινώσει προς όλα τα μέλη του Συλλόγου την ακριβή ημερομηνία, ώρα και χώρο της Συνέλευσης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 10 μέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τ.Γ.Σ. Στην ημερήσια διάταξη μπορούν να συμπεριληφθούν και θέματα που θα προταθούν εγγράφως προς το Δ.Σ. από το 1/5 τουλάχιστον των μελών τα θέματα αυτά πρέπει επίσης να ανακοινωθούν προς όλα τα μέλη του Συλλόγου όπως παραπάνω.

3.       Αμέσως μετά τη διαπίστωση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου ύπαρξης απαρτίας της Τ.Γ.Σ. εκλέγεται 3μελές Προεδρείο από μη μέλη του Δ.Σ. με ανοιχτή ψηφοφορία με ανάταση του χεριού. Εκλέγονται κατά σειρά Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Τ.Γ.Σ. Αν χρειαστεί αντικατάσταση κάποιου μέλους του Προεδρείου γίνεται με τον ίδιο τρόπο.

4.       Η Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ'αυτή τα μισά από τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται από το Δ.Σ. επαναληπτική Τ.Γ.Σ. όχι νωρίτερα από 3 και όχι αργότερα από 10 μέρες σε ημερομηνία που γίνεται στα μέλη γνωστή τουλάχιστον 3 μέρες πριν όπως στην παρ. 2 αυτού του άρθρου.

          Η επαναληπτική Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/3 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών και είναι ταμειακώς τακτοποιημένα.

          Αν και στην επαναληπτική Τ.Γ.Σ. δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται από το Δ.Σ. και νέα επαναλητπκκή Τ.Γ.Σ. όχι αργότερα από 5 μέρες σε ημερομηνία που γίνεται στα μέλη γνωστή τουλάχιστον 2 μέρες πριν όπως στην παρ. 2 αυτού του άρθρου.

          Η νέα επαναληπτική Τ.Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται το 1/4 τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών και είναι ταμειακά τακτοποιημένα.

5.       Οι αποφάσεις στην Τ.Γ.Σ. παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Άρθρο 20
1.       Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται όπως και η Τ.Γ.Σ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα που απασχολούν το Σύλλογο καθώς και για την εκλογή οργάνων του Συλλόγου, στην περίπτωση που μέλη τους παραιτήθηκαν, παύθηκαν, δεν βρίσκονται στη ζωή ή έπαψαν να ασκούν τα καθήκοντά τους και δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους από αναπληρωματικά μέλη για οποιοδήποτε λόγο. Τα όργανα του Συλλόγου που θα εκλεγούν από τέτοια Ε.Γ.Σ. συνεχίζουν το υπόλοιπο της θητείας εκείνων, που αντικαταστάθηκαν.

2.       Η Ε.Γ.Σ. συγκαλείται μετά από απόφαση του Δ.Σ. που καθορίζει και τα θέματα. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας για την ύπαρξη απαρτίας του στη σχετική συνεδρίαση την Ε.Γ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος που τον αναπληρώνει και σε περίπτωση απουσίας και των δύο από τον Γραμματέα. Επίσης το Δ.Σ. ή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένοι να συγκαλέσουν Ε.Γ.Σ. αν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 των μελών του Συλλόγου μέσα σε μια βδομάδα από την υποβολή στο Δ.Σ. του αιτήματος. Η αίτηση πρέπει να αναφέρει και τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση.

3.       Οι Ε.Γ.Σ. βρίσκονται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ'αυτές το 1/2 των τακτικών μελών του Συλλόγου. Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική Ε.Γ.Σ. το νωρίτερο σε 2 και το αργότερο σε 7 μέρες η οποία βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ'αυτή το 1/4 των τακτικών μελών του συλλόγου. Σε περίπτωση και πάλι μη απαρτίας συγκαλείται και τρίτη Ε.Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκεται σ'αυτήν το 1/4 των τακτικών μελών του συλλόγου.

4.       Οι έκτακτες Γ.Σ. διευθύνονται από 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας με φανερή ψηφοφορία. Εκλέγονται κατά σειρά αριθμού ψήφων Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γραμματέας της Ε.Γ.Σ.

 

Άρθρο 21
1.       Οι Καταστατικές Γενικές Συνελεύσεις (Κ.Γ.Σ.) συγκαλούνται για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου ή για τη διάλυσή του σύμφωνα με το άρθρο 28. Συγκαλούνται από το Δ.Σ. ή έπειτα από αίτηση του 1/3 των τακτικών μελών του Συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση η αίτηση πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του καταστατικου των οποίων ζητιέται η τροποποίηση καθώς και τις προτεινόμενες τροποποιησεις.

2.       Η Κ.Γ.Σ. (με την εξαίρεση του άρθρου 28) βρίσκεται σε απαρτία αν σ'αυτή παρευρίσκονται τα μισά συν ένα τακτικά μέλη του Συλλόγου τα οποία πρέπει να είναι και ταμειακά τακτοποιημένα. Αν δεν υπάρχει απαρτία ορίζεται επαναληπτική ΚΓ.Σ. σε ημερομηνία όχι νωρίτερα από 7 και όχι αργότερα από 15 μέρες από την πρώτη. Αποφάσεις λαμβάνονται στις Κ.Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.

3.       Η ΚΓ.Σ. διευθύνεται από 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται όπως αναφέρετεαι στο άρθρο 19 παρ. 3.

Άρθρο 22
Στα πλαίσια του Συλλόγου είναι δυνατή η λειτουργία συγκεντρώσεων των μελών του Συλλόγου ανά τμήμα για την εξέταση θεμάτων που αφορούν το Τμήμα αυτό.

Οι συγκεντρώσεις αυτές με ευθύνη του Δ.Σ. ορίζουν υπεύθυνο αν έχουν μέχρι 25 μέλη ή τριμελή επιτροπή αν έχουν πάνω από 25 μέσα σ'ένα μήνα μετά την εκλογή του Δ.Σ. του Συλλόγου. Οι υπεύθυνοι συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στο Δ.Σ. για θέματα του Τμήματός τους.

Οι συγκεντρώσεις των τμημάτων συγκαλούνται με ευθύνη του υπεύθυνου ή της επιτροπής τους, διευθύνονται από τους συγκαλούντες την συγκέντρωση και οι αποφάσεις τους πρέπει να βρίσκονται τα πλαίσια του καταστατικού και των αποφάσεων των νομίμων οργάνων του συλλόγου (Γ.Σ. Δ.Σ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Αρχαιρεσίες
Άρθρο 23
1.       Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. εκλέγονται κάθε χρόνο με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού αποτελείται από 7 το πολύ ονόματα για το Δ.Σ. και 3 για την Ε.Ε.

2.       Αν υπάρχει ένα τουλάχιστον ψηφοδέλτιο συνδυασμού και μεμονωμένες υποψηφιότητες, τότε κάθε μεμονωμένη υποψηφιότητα θεωρείται, ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με ένα ανεξάρτητο υποψήφιο.

3.       Αν δεν υπάρχουν ψηφοδέλτια συνδυασμών αλλά μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι, τότε συγκροτείται ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλα τα ονόματα.

4.       Υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται εγγράφως στην εφορευτική επιτροπή (που εκλέγει η Τ.Γ.Σ.) μέχρι την παραμονή των εκλογών που όρισε η Τ.Γ .Σ. σύμφωνα με το άρθρο 19.

5.       Η εφορευτική επιτροπή φροντίζει για την εκτύπωση επαρκών εντύπων, ή πολυγραφημένων ψηφοδελτίων με το ίδιο χρώμα και τις ίδιες διαστάσεις, καθώς και για την ύπαρξη λευκών ψηφοδελτίων και φακέλλων. Κάθε ψηφοδέλτιο διαιρείται από πάνω προς τα κάτω σε δύο μέρη που γράψουν με κεφαλαία γράμματα "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ" και "ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ" αντίστοιχα και έχουν από κάτω τα ονόματα των υποψηφίων.

6.       Κάθε υποψήφιος μπορεί να ψηφίσει με σταυρό πριν ή μετά το όνομα μέχρι 5 υποψηφίους τον συνδυασμό που θέλει. Ψηφοδέλτιο συνδυασμού χωρίς κανένα σταυρό, προσμετράται απλά υπέρ του συγκεκριμένου συνδυασμού.

7.       Αν υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο που συγκροτείται στην περίπτωση της παρ. 3 αυτού του άρθρου τότε ο ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει μέχρι 2 το πολύ υποψηφίους για το Δ.Σ. και μέχρι 1 για την Ε.Ε. Ψηφοδέλτιο με περισσσότερους σταυρούς είτε για το Δ.Σ. είτε για την Ε.Ε. είναι συνολικά άκυρο ενώ ψηφοδέλτιο χωρίς καν ένα σταυρό θεωρείται σ'αυτή την περίπτωση λευκό.

8.       Κάθε ψηφοδέλτιο που έχει σ'άλλο σημείο, από το καθορισμένο στην παρ. 6, το σταυρό ή έχει σημειωμένους υποψηφίους μ'άλλο τρόπο ή έχει άλλα διακριτικά σημάδια είναι άκυρο.

Άρθρο 24
1.       Η Εφορευτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 εκλέγεται από την Τ.Γ.Σ. και είναι 3μελής. Η εκλογή της γίνεται με μυστικη ψηφοφορία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο όπου κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει μέχρι 2 σταυρούς. Την ευθύνη εκλογής της εφορευτικής επιτροπής έχει το προεδρείο της Τ.Γ.Σ.

2.       Αμέσως μετά την εκλογή της η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα και αναλαμβάνει τα καθήκοντα της παραλαμβάνοντας από το Δ.Σ. κατάλογο των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου.

3.       Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την νομιμότητα των υποψηφίων, φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, καθορίζει τις ώρες διεξαγωγής της ψηφοφορίας (οι οποίες σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν να είναι λιγότερες από οκτώ) ελέγχει την ταυτότητα των ψηφοφόρων, αν είναι ταμειακά τακτοποιημένοι και αν έχουν δικαίωμα ψήφου. Αφού τελειώσει η ψηφοφορία η Εφορευτική Επιτροπή κάνει τη διαλογή των ψηφοδελτίων και ανακηρύσσει τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. συντάσσοντας σχετικό πρακτικό εκλογής. Για κάθε ζήτημα που μπορεί να προκύψει η Εφορευτική Επιτροπή αποφασιζει κατά πλειοψηφία.

Άρθρο 25
1.       Για την ανακήρυξη των εκλεγομένων η Εφορευτική Επιτροπή κάνει πρώτα την κατανομή των 5 θέσεων του Δ.Σ. ανάμεσα στους συνδυασμούς που πήραν μέρος στις εκλογές (κάθε μεμονωμένος υποψήφιος θεωρείται "συνδυασμός" στην περίπτωση του άρθρου 23 παρ. 2) με το σύστημα της απλής αναλογικής. Για το σκοπό αυτό προσδιορίζεται το εκλογικό μέτρο που είναι το πηλίκο της διαίρεσης των εγκύρων ψηφοδελτίων (εκτός των λευκών) διά του αριθμού των θέσεων του Δ.Σ. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των ψηφοδελτίων που έλαβε ο κάθε συνδυασμός με το εκλογικό μέτρο και το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει είναι ο αριθμός θέσεων που παίρνει ο κάθε συνδυασμός. Αν με τον τρόπο αυτό μένει αδιάθετος ένας αριθμός θέσεων, αυτές κατανέμονται στους συνδυασμούς σε δεύτερη κατανομή και κατά σειρά μεγέθους του δεκαδικού μέρους του αριθμού που προέκυψε από την διαίρεση του αριθμού των ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός διά του εκλογικού μέτρου. Στη δεύτερη κατανομή δεν παίρνουν μέρος μεμονωμένοι υποψήφιοι που πήραν θέση στο Δ.Σ. από την πρώτη κατανομή.

          Στη συνέχεια γίνεται ανάδειξη των επιτυχόντων υποψηφίων κάθε συνδυασμού με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί.

2.       Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ξεχωριστά ψηφοδέλτια (άρθρο 23 παρ. 3) επιτυχόντες είναι οι 5 πρώτοι υποψήφιοι με βάση τον αριθμό των σταυρών προτίμησης ενώ οι υπόλοιποι κατά σειρά σταυρών θεωρούνται αναπληρωματικοί.

3.       Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση.

4.       Για την κατανομή των θέσεων της Ε.Ε. ισχύουν οι προηγούμενες διατάξεις.

Άρθρο 26
Η Τ.Γ.Σ. μπορεί να αναβάλλει τις αρχαιρεσίες το πολύ για 2 μήνες. Ορίζει όμως ταυτόχρονα την ακριβή ημερομηνία που θα γίνουν οι αρχαιρεσίες και εκλέγει την Εφορευτική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται αυτοδίκαια για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 27
Το καταστατικό αυτό μπορεί ν'αλλάξει σ'όλα τα σημεία του από Ε.Γ.Σ. όπως προβλέπεται στο άρθρο 21. Ειδικά για την αλλαγή των σκοπών του Συλλόγου χρειάζεται η συμφωνία των 3/4 των μελών του. Τα μέλη που απουσιάζουν από την συνέλευση μπορούν να δηλώσουν έγγραφα την συμφωνία τους.

Άρθρο 28
1        Ο Σύλλογος διαλύεται από Κ.Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά γι'αυτό το σκοπό. Η συνέλευση είναι σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 3/4 των τακτικών μελών. Η απόφαση για τη διάλυση χρειάζεται την πλειοψηφία των 3/4 των παρευρισκομένων μελών ενώ για τα υπόλοιπα σημεία της διαδικασίας εφαρμόζεται το άρθρο 21 του Καταστατικού.

2.       Η διαδικασία εκκαθάρισης της περιουσίας του Συλλόγου γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μετά την εκκαθάριση όλη η περιουσία του συλλόγου περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 29
Μέχρι την οριστική έγκριση του παρόντος Καταστατικού εκλέγεται προσωρινό διοικητικό Συμβούλιο και Εξελεγκτική Επιτροπή σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα αυτού του καταστατικού.

Μετά την έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των κανονικών οργάνων του Συλλόγου μέσα σ'ένα μήνα από την έγκριση, εξαιρουμένης της περιόδου των διακοπών.

Άρθρο 30

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα. διαβάστηκε και εγκρίθηκε απ'τους υπογράφοντες σήμερα την 1η Ιουνίου 1993.

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012