Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (E.Π.Ι.) Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (Ι.Τ.Σ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα τα Χανιά Κρήτης. Το Ινστιτούτο εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, λειτουργεί στα πλαίσια του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Ινστιτούτου

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε περιοχές της Επιστήμης και Τεχνολογίας των Τηλεπικοινωνιών και των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, η εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών για τη λήψη μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων στην ευρύτερη περιοχή των Τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εκπόνηση μελετών, η παραγωγή προϊόντων και η προσφορά υπηρεσιών στις περιοχές των δραστηριοτήτων του.

Ιστότοπος: www.tsi.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012