Σύλλογοι

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης δραστηριοποιούνται οι παρακάτω σύλλογοι:

Πανελλήνιος Σύλλογος ΜΠΔ

Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Περισσότερες πληροφορίες

Πανελλήνιος Σύλλογος ΜΗΠΕΡ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Ενιαίος Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού

Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες

Σύλλογος μελών ΔΕΠ

Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης Περισσότερες πληροφορίες

Σύλλογος ΕΤΕΠ

Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες

Σύλλογος ΕΕΔΙΠ

Σύλλογος Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερες πληροφορίες

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012