Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται:

  • Η νομική καθοδήγηση των αρχών και των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης με την παροχή εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και γενικά νομικών υπηρεσιών και συμβουλών γραπτά ή με παρουσία στις συνεδριάσεις των οργάνων.
  • Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώπιον όλων των δικαστηρίων και η εξώδικη προστασία και επιμέλεια αυτών.
  • Ο έλεγχος νομιμότητας των κάθε είδους πράξεων που εκδίδονται από τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  • Η κατά περίπτωση, μετά από εντολή του Πρύτανη, νομική κάλυψη των μελών του Πολυτεχνείου Κρήτης για θέματα που δημιουργούνται από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο Νομικός Σύμβουλος έχει υποχρέωση:

  • Nα φροντίζει για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Νομικής Υπηρεσίας.
  • Nα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρύτανη, τον Προϊστάμενο Γραμματείας, τους Κοσμήτορες Σχολών και τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά από εντολή του Πρύτανη.
  • Να παρίσταται κατά τη συζήτηση υποθέσεων ενώπιον όλων των δικαστηρίων.

Με ειδική μόνο εντολή του Πρύτανη, η οποία ισχύει ως πληρεξούσιο έγγραφο, μπορούν να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων και οι δικηγόροι του Ιδρύματος.

Επικοινωνία

Νίκος Κοτσιφάκης
Νομική Υπηρεσία
Πολυτεχνείο Κρήτης
Κτήριο Επιστημών, 1ος όροφος
Πολυτεχνειούπολη, 731 00 Χανιά

Τηλ.: +30 28210 37021 
Fax: +30 28210 37083
Email:nkotsifakis<στο>isc.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012