Η ΜΟ.ΔΙ.Π (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας) είναι το υπεύθυνο σε κάθε ΑΕΙ όργανο για το συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας.
 

Πρόεδρος της Επιτροπής ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος είναι ο αναπληρωτής πρύτανη για θέματα Διασφάλισης Ποιότητας.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του οικείου ανώτατου συλλογικού οργάνου, με απόφαση του οποίου καθορίζεται και η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητές της.

Στη ΜΟ.ΔΙ.Π. υποβάλλονται κάθε χρόνο οι Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις όλων των ακαδημαϊκών μονάδων του οικείου ΑΕΙ.

Με βάση τις Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις των επί μέρους ακαδημαϊκών μονάδων η ΜΟ.ΔΙ.Π. συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στο ανώτατο συλλογικό όργανο του οικείου ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση.

Επίσης, η ΜΟ.ΔΙ.Π.:

- Συνεργάζεται με τις ΟΜ.Ε.Α. των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων που υποβάλλονται σε αξιολόγηση.

- Έχει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες αξιολόγησης της λειτουργίας του οικείου ιδρύματος και λειτουργεί ως ΟΜ.Ε.Α. του ιδρύματος.

- Παραλαμβάνει και διαβιβάζει στην Α.ΔΙ.Π. τις ανά τετραετία Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων.

- Παραλαμβάνει και διαβιβάζει τις Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης των οικείων ακαδημαϊκών μονάδων, που αξιολογήθηκαν στην αντίστοιχη ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος και στην Α.ΔΙ.Π.

- Διατηρεί πληροφοριακό σύστημα για τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων του Ιδρύματος: www.aqua.tuc.gr

 

Η ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας) είναι ανεξάρτητη 15μελής διοικητική αρχή εποπτευόμενη από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Ειδικότερα η Α.ΔΙ.Π. :

(α)        Εγγυάται τη διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης,

(β)        Τυποποιεί, συμπληρώνει και εξειδικεύει τα κριτήρια και δείκτες της αξιολόγησης,

(γ)        Υποστηρίζει τις ακαδημαϊκές μονάδες στην πραγματοποίηση των διαδικασιών που στοχεύουν στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση,

(δ)        Καταρτίζει, τηρεί και ανανεώνει το Μητρώο Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων,

(δ)        Οργανώνει, προγραμματίζει, συντονίζει και υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης των ΑΕΙ,

(ε)        Δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων και ενημερώνει την Πολιτεία και τα ΑΕΙ για τις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις σε συναφή θέματα,

(στ)      Εκπονεί μελέτες και προάγει την έρευνα στον τομέα της Διασφάλισης της Ποιότητας.

Η Α.ΔΙ.Π. εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας υψηλών απαιτήσεων, το οποίο θα της επιτρέψει να εξασφαλίσει τη διεθνή αναγνώριση τόσο του έργου της ως οργανισμού διασφάλισης της ποιότητας, όσο και – κυρίως – του έργου των ελληνικών ακαδημαϊκών μονάδων ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Η ΟΜ.Ε.Α ορίζεται από την ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής της.

Συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ των βαθμίδων του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας.

Συμμετέχει ένας εκπρόσωπος των φοιτητών.

Αρμοδιότητες της ΟΜ.Ε.Α.:

Έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ακαδημαϊκή μονάδα,

Παρακολουθεί τη συμπλήρωση των Απογραφικών Δελτίων και Ερωτηματολογίων και ενημερώνει τα όργανα και τα μέλη της ακαδημαϊκής μονάδας για τις απαντήσεις,

Συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση στοιχεία και με βάση αυτά,

Συντάσσει την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Αυτο-αξιολόγησης) της ακαδημαϊκής Μονάδας, την οποία διαβιβάζει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και μέσω αυτής στην Α.ΔΙ.Π.

Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την οργάνωση και πραγματοποίηση της Εξωτερικής Αξιολόγησης.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012