Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πολυτεχνείου Κρήτης αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος και έχει την ευθύνη για την οργάνωση και εφαρμογή του Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Σ.Δ.Π.) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος, τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της ΕΘ.Α.Α.Ε. (πρώην Α.ΔΙ.Π.). Η συγκρότηση, οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες της ΜΟ.ΔΙ.Π. καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Η ισχύουσα απόφαση είναι δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 6092/τ. Β'/31.12.2020.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) κάθε ακαδημαϊκής μονάδας ορίζεται από την αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα που υποβάλλεται σε αξιολόγηση, με απόφαση της Συνέλευσής της. Η ΟΜ.Ε.Α. έχει την ευθύνη της διεξαγωγής, σε συνεργασία με την οικεία ΜΟ.ΔΙ.Π., της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) [www.ethaae.gr], είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ιδρύθηκε με τον ν.4653/2020 και αποτελεί τη συνέχεια της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2006. Διοικείται από τον Πρόεδρο και το Ανώτατο Συμβούλιο. Έχει διοικητική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012