Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

SINGLE ARTICLE VIEW

Β' 6μήνου 2013 - Αντωνόπουλος Α.

2 δημοσιεύσεις (επιπλέον 1 υποβληθείσα εργασία-invited paper)

Antonopoulos, A., Bucher, M., Papathanasiou, K., Maκris, N., Mavredakis, N., Sharma, R.K., Sakalas, P., Schroter, M. (in press). “Modeling of High Frequency Noise of Silicon CMOS Transistors for RFIC Design”. International Journal of Numerical Modeling, Special Issue on Modeling of high-frequency silicon transistors.

Antonopoulos, A., Bucher, M., Papathanasiou, K., Mavredakis, N., Makris, N., Sharma, R.K., Sakalas, P., Schroter, M. (2013). CMOS Small Signal and Thermal Noise Modeling at High Frequencies", IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 60, n. 11.

Grabinski, W., Brinson, M., nenzi, P., Lannutti, F., Makris, N., Antonopoulos, A., Bucher, M. (υποβληθέν άρθρο β' εξαμ. 2013). "Open source circuit simulation tools for RF compact semiconductor device modeling", International Journal of Numerical Modeling: Electronic Networks, Devices and Fields, special issue on Modeling of high frequency silicon transistor, invited paper.