Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Best Paper Award για τους Καθηγητές Α. Βαφείδη, Μ. Στειακάκη και Ζ. Αγιουτάντη

Το άρθρο "Geo-Characterization According To Recent Advances Of Eurocode ( Ec8 )" των Savvaidis A., Margaris B., Theodoulidis N., Lekidis V., Karakostas Ch., Mangriotis M-D.,Kalogeras I., Koutrakis S., Vafidis A., Steiakakis M., Agioutantis Z., Rozos D., Loupasakis C.,Rondoyanni Th., Tsangaratos P., Dikmen U., Papadopoulos N., Sarris A.,Soupios P., Kokkinou E., Papadopoulos I., Kouli M., and Vallianatos F έλαβε το ένα από τα δύο βραβεία καλύτερου άρθρου - Best Paper Award στο συνέδριο "1st International Conference on Remote Sensing and Geo-information of Environment in Cyprus (RSCy 2013)" που πραγματοποιήθηκε 8-10 Απριλίου 2013 στην Πάφο της Κύπρου.

Το άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης - GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με τη συνδυαστική χρήση γεωφυσικών και γεωτεχνικών μεθόδων», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ) ΕΣΠΑ 2007-2013 με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Αντώνιο Βαφείδη του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012