Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Ένα ERC Advanced Investigator Grant για το Πολυτεχνείο Κρήτης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC - European Research Council) απονέμει ετησίως περί τα 300 Advanced Investigator Grants που αφορούν όλους τους επιστημονικούς τομείς. Το TRAMAN21 (2013-2017) είναι ένα από αυτά και χορηγήθηκε στον Καθηγ. Μάρκο Παπαγεωργίου, Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Το TRAMAN21 είναι το πρώτο ERC Grant που φιλοξενείται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, και ένα από τα δύο ERC Advanced Investigator Grants που εγκρίθηκαν το 2013 σε ελληνικά ιδρύματα υποδοχής (host institutions), και τα δύο με έδρα στην Κρήτη.
Κύριο αντικείμενο του TRAMAN21 (Traffic Management for the 21st Century) είναι η ανάπτυξη βασικών μεθόδων και εργαλείων που στοχεύουν να ανοίξουν νέους ορίζοντες για την μελλοντική έρευνα και πρακτική της μοντελοποίησης και διαχείρισης κυκλοφορίας αυτοκινητοδρόμων. Το έργο εστιάζεται ιδιαίτερα στην παρουσία πολυποίκιλων VACS (Vehicle Automation and Communication Systems) που αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά στους δρόμους στις επόμενες δεκαετίες. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.traman21.tuc.gr.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012