Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Το πρόγραμμα Διεθνούς Κινητικότητας του Erasmus+ δίνει τη δυνατότητα στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικό Προσωπικό (Μόνιμο, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ με την προϋπόθεση ότι έχουν ενεργή Σύμβαση με το Ίδρυμα και κατά την υποβολή αίτησή τους και κατά τη διάρκεια της κινητικότητάς τους) να μετακινηθούν σε Ίδρυμα της Χώρας-Εταίρου, με σκοπό την επιμόρφωση.

- Ελάχιστη περίοδος μετακίνησης 5 ημέρες

- Δεν επιτρέπεται η χρήση της κινητικότητας για συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα, workshop ή διδασκαλία

- Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και κατόπιν δημοσιοποίησης σχετικής προκήρυξης από το Γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης. Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση erasmus-plus@tuc.gr τα παρακάτω:

 • Aίτηση

 • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γλώσσας διδασκαλίας/εργασίας στο Ίδρυμα υποδοχής, ή αποδεδειγμένες δημοσιεύσεις του αιτούντος ως corresponding author στη γλώσσα συμφωνίας.

 • Σκαναρισμένο αντίγραφο διαβατηρίου

 • Έγγραφο στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι-κίνητρα μετακίνησης σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας
 • Έγγραφο από τον Προϊστάμενο του αιτούντος στο οποίο να βεβαιώνεται η προστιθέμενη αξία της μετακίνησης για το Πολυτεχνείο Κρήτης:
  - Πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη/ικανότητες και μεταφορά γνώσης,
  - Διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς.

 • Βεβαίωση ΑμεΑ σε περίπτωση που ο αιτών ανήκει στην κατηγορία αυτή

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε δραστηριότητα κινητικότητας: υπολογίζεται η χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα x 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία, με μέγιστο τα 20 μόρια σε όποιον δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα την τελευταία δεκαετία: έως 20 μόρια.

2. Γλωσσομάθεια: γνώση της Αγγλικής γλώσσας ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γλώσσας εργασίας (διαπιστώνεται με κατάθεση διπλώματος ξένων γλωσσών από τις κατά νόμο πιστοποιημένες αρχές/φορείς, όπως αναφέρεται από το ΑΣΕΠ). 10 μόρια καλή γνώση επιπέδου Β2, 15 μόρια πολύ καλή γνώση επιπέδου Γ1, 20 μόρια άριστη γνώση επιπέδου Γ2.

3. Επαρκώς τεκμηριωμένοι στόχοι-κίνητρα μετακίνησης σε σχέση με το αντικείμενο εργασίας έως 10 μόρια

4. Προστιθέμενη αξία της μετακίνησης για το Πολυτεχνείο Κρήτης, η οποία βεβαιώνεται από εισήγηση του Προϊσταμένου του αιτούντος ή του Κοσμήτορα στην περίπτωση του διδακτικού προσωπικού που θα αναφέρεται στην πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη, πρόσθετες ικανότητες και μεταφορά γνώσης, διεθνοποίηση και δικτύωση με ξένα Ιδρύματα και Οργανισμούς που θα προκύψουν.
έως 20 μόρια

5. Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο Ίδρυμα Υποδοχής έως 10 μόρια

6. ΑΜΕΑ βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).: πιστοποιείται με υποβολή σχετικής βεβαίωσης. 10 μόρια

 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η μοριοδότηση θα γίνεται ως εξής:

1. Προηγούμενη συμμετοχή σε κινητικότητα προσωπικού έως 20 μόρια

(Χρονική απόσταση από το έτος τελευταίας συμμετοχής στο πρόγραμμα Χ 2 μόρια ανά έτος, όριο η δεκαετία).

2. Γλωσσομάθεια -Άριστα (επίπεδο Γ2) 20 μόρια, Πολύ καλά (επίπεδο Γ1) 15 μόρια, Καλά (επίπεδο Β2) 10 μόρια

3. Στόχοι / κίνητρα μετακίνησης - Επαρκώς τεκμηριωμένα  έως 10 μόρια

4. Προστιθέμενη αξία μετακίνησης - Εισήγηση Προϊσταμένου έως 20 μόρια

5. Πρόγραμμα δραστηριοτήτων στον φορέα υποδοχής - Αναλυτικό και επαρκώς τεκμηριωμένο έως 10 μόρια

6. Προτεραιότητα σε διδάσκοντες - άτομα με ειδικές ανάγκες (βάσει του Ν.4186 ΦΕΚ 193/17-9-2013) 10 μόρια

 

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με βάση τη μοριοδότηση του παραπάνω πίνακα και θα ταξινομούνται σε λίστες προτεραιότητας ανά Τμήμα/Υπηρεσία σε φθίνουσα σειρά τελικής βαθμολογίας. Ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις, θα επιλέγονται ένας ή περισσότεροι υποψήφιοι από κάθε Τμήμα/Υπηρεσία. Η κύρωση των τελικών πινάκων θα εγκρίνεται από τη Σύγκλητο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, και αν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω περιορισμού θέσεων, θα διεξάγεται ανοικτή προς όλους τους ενδιαφερόμενους κλήρωση, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η τελική κατάταξη των υποψηφίων.

 

Ενστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση κατά της απόφασης της Επιτροπής αποτελεσμάτων, δικαιούνται να προσφύγουν στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ανταλλαγής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ανάρτηση του πίνακα αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος και στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η ένσταση υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Επιτροπή (erasmus-plus@tuc.gr). Η Επιτροπή στη συνέχεια θα αποφανθεί σχετικά με το αποδεκτό ή μη της ένστασης και θα ενημερώσει τον συμμετέχοντα. 

Μετά τη θετική αξιολόγηση και την έγκριση της κινητικότητας, τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ που μετακινηθούν θα κληθούν να συμπληρώσουν το έντυπο Mobility Agreement for Training το οποίο υπογράφεται από τους ίδιους τους μετακινούμενους, από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο Erasmus+ του Πολυτεχνείου Κρήτης, και από τον υπεύθυνο για θέματα Erasmus στο Ίδρυμα Υποδοχής.

Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλουν στην υπεύθυνη του Προγράμματος Διεθνούς Κινητικότητας κα Έλενα Παπαδογεωργάκη (erasmus-plus@tuc.gr τηλ. 28210 37470)

 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού (στον οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, η επωνυμία και το ΙΒΑΝ και το BIC/Swift/Clearing της τράπεζας).
 • Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων α) Υγείας. Ο Συμμετέχων οφείλει να είναι εφοδιασμένος με τη βασική εθνική ασφάλιση υγείας καθώς και με ιδιωτική ασφάλιση υγείας και για τις περιπτώσεις επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού, η οποία καλύπτεται από το Ίδρυμα Αποστολής ή Υποδοχής ή/και το Συμμετέχοντα. β) Προσωπικού Ατυχήματος. Ασφάλεια για προσωπικά ατυχήματα που απορρέουν από τα καθήκοντα του Συμμετέχοντα (ατυχήματα που προκαλούνται στο συμμετέχοντα). Τρία αυτά είδη ασφάλισης είναι υποχρεωτικά και συνιστούν απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της κινητικότητας.
 • Αίτηση Καθηγητή-Προσωπικού ΑμεΑ 2017-18 σε περίπτωση που ο μετακινούμενος ανήκει στην κατηγορία ΑμεΑ

Στη συνέχεια συμπληρώνεται και υπογράφεται η Σύμβαση Επιχορήγησης Κινητικότητας Προσωπικού για Διδασκαλία και Επιμόρφωση και χορηγείται το 70% της επιχορήγησης πριν την αναχώρηση του μετακινούμενου.

Ως ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας θα ορίζεται η πρώτη ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων θα πρέπει να είναι στο Ίδρυμα Υποδοχής, ενώ ως ημερομηνία λήξης θα ορίζεται η τελευταία ημέρα κατά την οποία ο Συμμετέχων πρέπει να είναι παρών στο Ίδρυμα Υποδοχής.


Μια ημέρα για μετακίνηση πριν την πρώτη ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό και μια ημέρα για μετακίνηση μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας στο εξωτερικό θα προστεθούν στη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας στο εξωτερικό και θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισμό της ατομικής υποστήριξης (διαβίωσης).

Η κινητικότητα για διδασκαλία θα πρέπει να προγραμματίζεται σε περίοδο κανονικής λειτουργίας του Ιδρύματος Υποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Χώρα-Εταίρο, οι μετακινούμενοι θα πρέπει να αναφέρουν την παρουσία τους στην πλησιέστερη επίσημη και αναγνωρισμένη ελληνική αποστολή (Πρεσβεία, Προξενείο).

Πριν την αναχώρησή τους θα πρέπει να ζητηθεί από το Ίδρυμα Υποδοχής να τους συμπληρώσουν, υπογράψουν και σφραγίσουν το Confirmation Letter στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες και το αντικείμενο επιμόρφωσης.  

Επίσης, ο Συμμετέχων θα πρέπει να φροντίσει να φροντίσει να λάβει άδεια απουσίας από την υπηρεσία του για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ και να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Για τον έλεγχο των πραγματικών δαπανών προσκομίζονται απαραιτήτως τα εξής παραστατικά εισιτηρίων: Τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa).

Μετά το τέλος της περιόδου κινητικότητας για διδασκαλία, ο Συμμετέχων δεσμεύεται να υποβάλει στο Ίδρυμα: 

 1. Το Confirmation Letter από το Ίδρυμα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση
 2. Έκθεση προσωπικού που έχει επιμορφωθεί (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον μετακινούμενο). Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος κινητικότητας αποστέλλεται αυτόματα στον συμμετέχοντα ηλεκτρονικό αίτημα συμπλήρωσης Έκθεσης Κινητικότητας. 
 3. Απόδειξη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης από την Τράπεζα.
 4. Παραστατικά Εισιτηρίων: τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης, φωτοαντίγραφα θεώρησης (visa).

Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταθέσει τα παραπάνω έγγραφα εντός ενός μηνός από την επιστροφή του.

Η κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική για το Συμμετέχοντα ενώ ταυτόχρονα η εμπρόθεσμη υποβολή τους αποτελεί αίτημα του Συμμετέχοντα για πληρωμή του υπόλοιπου 30% της επιχορήγησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012