Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη Υποτροφιών Αριστείας Παγκρητίου Κληροδοτήματος 2022

Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι στην ευχάριστη θέση να προκηρύξει τη χρηματοδότηση πέντε (5) υποτροφιών αριστείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές (2ου κύκλου σπουδών) πλήρους φοίτησης για να εκπονήσουν έρευνα στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Το χρηματικό ποσό για κάθε υποτροφία, διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου (χειμερινό ή εαρινό τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους), θα είναι $3.000 (ΗΠΑ) και είναι δωρεά του Παγκρητίου Κληροδοτήματος [www.pancretanpef.org]. Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε πέντε (5) φοιτητές, έναν από κάθε Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, που φοιτούν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος. Ως οικεία Σχολή του κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή λογίζεται η επισπεύδουσα Σχολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο οποίο φοιτά.

Η αίτηση υποβάλλεται από μεταπτυχιακούς φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος που φοιτούν στο πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο) ή τρίτο (3ο) εξάμηνο σπουδών κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα:

  • Βιογραφικό σημείωμα (στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα)
  • Ερευνητική πρόταση, η οποία θα αναφέρεται σε αυτοτελές έργο με διακριτό τίτλο και θα τονίζεται η επιστημονική πρωτοτυπία, η μεθοδολογία υλοποίησης και το χρονοδιάγραμμα του έργου. Tο κείμενο έκτασης ακριβώς 2 σελίδων (αυστηρά) θα πρέπει να είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 1ου κύκλου σπουδών με βαθμό (από το ΚΕΦ ή το οικείο ίδρυμα).
  • Αναλυτική βαθμολογία τρέχοντος κύκλου σπουδών (για φοιτητές 2ου ή 3ου εξαμήνου, από το ΚΕΦ).
  • Υπεύθυνη δήλωση επιβλέποντος Καθηγητή (από gov.gr→YPDIL) ότι υποστηρίζει την πρόταση και προτίθεται να εποπτεύσει την υλοποίησή της, παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
  • Υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου (από gov.gr→YPDIL) ότι δεν χρηματοδοτείται από άλλες πηγές, κατά το εξάμηνο χρήσης της υποτροφίας, προσδιορίζοντας εάν αυτό θα είναι το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι :

  1. Επιστημονική πρωτοτυπία του έργου (30%) - Νέα επιστημονική γνώση και καινοτομία σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση προόδου (state of the art) στο συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο.
  2. Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου (20%) - Καταλληλότητα και πληρότητα της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.
  3. Επιστημονική επάρκεια του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή (50%) - Αφορά κυρίως σε πρωτότυπες δημοσιεύσεις, διεθνείς διακρίσεις, ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές πεδίο, βαθμό πτυχίου/διπλώματος πρώτου κύκλου σπουδών, τρέχουσα επίδοση.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από Καθηγητές του Ιδρύματος που έχουν τιμηθεί με το Βραβείο Αριστείας του Ιδρύματος στο παρελθόν, με πιθανή επικουρική βοήθεια, εφόσον απαιτείται, από Καθηγητές ειδικούς σε εξειδικευμένα αντικείμενα. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν στους φοιτητές που θα επιτύχουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ανά Σχολή στα παραπάνω κριτήρια.

Οι προτάσεις (με όλα τα αρχεία αποκλειστικά σε pdf) μπορούν να υποβάλλονται από το ιδρυματικό email του υποψηφίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector<στο>tuc.gr με την ένδειξη PanCretan2022 έως και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022, 23:59. Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν από την Πρόεδρο του Παγκρητίου Κληροδοτήματος κα Άννα Γιαννούλια κατά την Υβριδική Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

 Η Πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης

 

ΕΠΕΕΔΒΜ
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012