Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ

Αν. Καθ. Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης, Αντιπρύτανης

Τηλέφωνο: 28210-37002

E-mail: vice-rector-academics<στο>central.tuc.gr

 

Γραμματέας ΜΟΔΙΠ

Ανδρεανή Λυρώνη, Μόνιμη Υπάλληλος

Τηλέφωνο: 28210-37413

E-mail : modip@duth.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012