Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Αυτοματοποιημένη εποπτεία εναέριας λήψης του Ελληνικού Δικτύου γραμμών μεταφοράς ρεύματος AdVISEr | Με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης

Στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου της Δράσης “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση πρόταση που αφορά στην επιτήρηση των εναέριων γραμμών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Συστήματος μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), ικανό για την ανίχνευση φθορών ή απωλειών σε πραγματικό χρόνο.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι η υλοποίηση ενός συστήματος ΣμηΕΑ, καταλλήλως εξοπλισμένου με αισθητήρες και FPGAs για δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με την ανάπτυξη κατάλληλα σχεδιασμένων μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων, θα εξάγονται οι ενδείξεις απωλειών ή φθοράς των γραμμών. Επιπλέον, μεθοδολογίες μηχανικής μάθησης, καταλλήλως σχεδιασμένες, θα συνεισφέρουν στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων μέσω της εκπαίδευσης από το πλήθος των δεδομένων που θα καταγράφονται. Η γεωαναφορά των δεδομένων που θα καταγράφονται θα συνεισφέρει στον εντοπισμό της ακριβούς θέσης που εντοπίζεται η φθορά ή η απώλεια του πεδίου. Τέλος, θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες σε κατάλληλους επιταχυντές χαμηλού βάρους, ώστε να διασφαλιστεί η επεξεργασία στο πεδίο κι, επομένως, σε πραγματικό χρόνο. Το ΣμηΕΑ θα σχεδιαστεί έτσι ώστε το βάρος του να είναι μικρό και η πλοήγησή του εύκολη από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

Το έργο, διάρκειας 30 μηνών, συντονίζει το Πολυτεχνείο Κρήτης. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούλιο 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Στο έργο συμμετέχουν:

  • Το Εργαστήριο Κυκλωμάτων, Αισθητήρων και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΕΚΑ2ΠΕ) και το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας(Display lab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης.
  • Η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)
  • Η εταιρεία GEOSENSE Ι.Κ.Ε., με πολυετή εμπειρία στην τεχνολογία των Drones
  • Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικών Συστημάτων Υπολογιστών (CSAL) του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012