Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020

Τα Τμήματα Διοίκησης Τουρισμού και Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), σε συνεργασία με τη μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης προσκαλούν υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών" με ειδικεύσεις:

α) Αγροτουρισμός, Οινοτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη και
β) Επιχειρησιακές Λειτουργίες Δραστηριοτήτων Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Τουρισμού

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εμπεριστατωμένη εκπαίδευση Πτυχιούχων ΑΕΙ, κυρίως Οικονομικών Σχολών, των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ομοταγών της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, σε επιστημονικές μεθόδους συστηματικής και βέλτιστης διαχείρισης των πόρων και των λειτουργιών των επιχειρήσεων και οργανισμών και ειδικότερα εκείνων που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά αφενός στον Αγροτουρισμό και τον Οινοτουρισμό, και αφετέρου στην οργάνωση Πολιτιστικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον Τουρισμό. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων και χρηματοδοτείται πλήρως από το Δήμο Φυλής.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Δήμου Φυλής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά από 22/04/2020–02/05/2020.
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες:
Τηλ. 210 5385210 έως 212
email:del@uniwa.gr
Website: http://labreg.toum.uniwa.gr/del

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012