Εμφάνιση ενός Νέου - DO NOT DELETE

Διιδρυματικά ΠΜΣ σε συνεργασία με την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2019-2020

Το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβούν, στο πλαίσιο των αυτοχρηματοδοτούμενων Διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που συνδιοργανώνουν, στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020. 

Τα Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα εξής αντικείμενα:

Α. «Επιχειρησιακή Έρευνα και Λήψη Αποφάσεων – Master of Science in Operational Research and Decision Making», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
1. Άμυνας και Ασφάλειας (Defense and Security), και
2. Αναλυτικής & Λήψης Αποφάσεων (Analytics and Decision Making)

Β. «Ευφυή Συστήματα – Master of Science in Intelligent Systems», σε μια από τις ακόλουθες ειδικεύσεις, η οποία θα αναγράφεται στο δίπλωμα:
1. Μη στελεχωμένα συστήματα (Unmanned systems)
2. Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα (Intelligent Information Systems) 

Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2019 και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική ενώ παρέχεται η δυνατότητα και της εξ αποστάσεως παρακολούθησης των Δ.Π.Μ.Σ.

Η καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική ιστοσελίδα www.sse-tuc.edu.gr των Δ.Π.Μ.Σ. είτε στη Γραμματεία των Δ.Π.Μ.Σ. στους αριθμούς τηλεφώνων 2108904218, 2108904256 και 6937991649.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012