Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1118/02-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. ΕΠΙΤΣ 52121

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ.πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1118/02-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Κ.Ε. ΕΠΙΤΣ 52121

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-09-2021 23:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 14-09-2021 13:13

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1309/08-09-2021 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΠΙΤΣ 1118/02-08-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΠΙΤΣ για την παρακολούθηση, οικονομική διαχείριση και διοικητική υποστήριξη των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το HORIZON 2020, το ΕΣΠΑ 2014-2020 και λοιπούς φορείς χρηματοδότησης», το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Η.Μ.Μ.Υ. του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχαήλ Πατεράκη, και κωδικό έργου ΕΠΙΤΣ 52121.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012