Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21441/2019 για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε. 81888

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21441/2019 για την απασχόληση ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου κ.ε. 81888

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-10-2019 15:22 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
  την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 21441/01-10-2019 (ΑΔΑ: 6Π9Χ469Β6Ν-ΠΒ9) για την υποβολή προτάσεων για την απασχόληση ενός (1)  ατόμου ειδικότητας Γεωφυσικού ή Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κατόχου ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο ««Υποέργου (3) με τίτλο «Γεωφυσική Διερεύνηση» της Πράξης "Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών – DE.F.I.C.I.T» με κωδικό ΟΠΣ 5028242», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81888, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Βαφείδη Αντώνιο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κρήτη» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).
  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14:00μμ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
  Πληροφορίες: Μπόνια Αρετή, τηλ.28210-37073

  Επισυνάπτονται: α) η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και β) ο σύνδεσμος της ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια 

  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%A09%CE%A7469%CE%926%CE%9D-%CE%A0%CE%929 


  Συνημμένα:

 • 1

Σύνδεση χρήστη

Εισάγετε εδώ το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε στον ιστότοπο.
Σύνδεση
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012