Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίας (1) θέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης.

 • 1
 • Συντάχθηκε 07-07-2020 09:13 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ειδικές Δράσεις “ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ” –  “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ” – “ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ” με κωδικό ΟΠΣ 2335 και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Μοντελοποίηση αρχαιολογικής αβεβαιότητας με συνδυασμό σύγχρονων μεθόδων 3Δ αποτύπωσης για την επιστημονική τεκμηρίωση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς – Εφαρμογή στον αρχαιολογικό χώρο Δελφών» και κωδικό έργου: «Τ6ΥΒΠ-00190» με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82155 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κα Μανιά Αικατερίνη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ενός (1) ατόμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

  Θέση: Πλήρης Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ, Υποψήφιου Διδάκτορα σε αντικείμενο σχετικό με θέματα φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων ανακατασκευών σε εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα.

  Διάρκεια σύμβασης: Είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

  Αποδοχές: Βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α/16-12-2015) και τις σχετικές Οδηγίες με αριθμό πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 (ΑΔΑ ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όπως αναθεωρήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του ΓΛΚ (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με θέματα φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων ανακατασκευών σε Εικονική και Επαυξημένη πραγματικότητα.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση σε ανάπτυξη εφαρμογών φωτορεαλιστικών γραφικών  για μάσκες Επαυξημένης ή Εικονικής Πραγματικότητας, σε μηχανή προγραμματισμού γραφικών Optix, σε προγραμματισμό αλγόριθμων γραφικής όπως αλγόριθμων παρακολούθησης ακτινών (ray-tracing) και αλγόριθμων γραφικής με βάση την ανίχνευση ματιού (foveated rendering). Στην γνώση συνυπολογίζεται τυχόν συνάφεια της διπλωματικής εργασίας ή και επαγγελματικής εμπειρίας.
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις σε αντικείμενο σχετικό με φωτορεαλιστκές ανακατασκευές, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:                                                                                                                                                              

  • Συμμετοχή σε σεμινάρια ή καλοκαιρινά σχολεία πάνω σε θέματα τρισδιάστατων γραφικών ή τεχνητής νοημοσύνης ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σχετικές με τεχνολογίες Πολυμέσων ή/και Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας. 

  • Συνέντευξη*

  Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς κριθούν κατάλληλοι (πληρούν δηλαδή τα απαιτούμενα προσόντα – κριτήρια) θα κληθούν σε συνέντευξη, προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προτάσεων να συνεκτιμήσει την επιστημονική τους κατάρτιση και την εργασιακή τους εμπειρία. Η διενέργεια συνέντευξης κρίνεται απαραίτητη διότι η προσωπικότητα των υποψηφίων σε συνδυασμό με τα εξειδικευμένα προσόντα τους μπορούν να διαφανούν στο πλαίσιο των ερωτήσεων που θα τεθούν. Η συνέντευξη δίνει τη δυνατότητα της πληρέστερης και ολοκληρωμένης κατανόησης της προσωπικότητας και των γνώσεων των υποψηφίων. Οι κεντρικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η συνέντευξη παρατίθενται κατωτέρω:

  • Συζήτηση σε θέματα συναφή με το έργο, σε θέματα τρισδιάστατων ψηφιακών αποτυπώσεων κτιρίων και αρχαιολογικών χώρων

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ. 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012