Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. 15837/2020 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82076.

  • 1
  • Συντάχθηκε 24-11-2020 09:46 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19201/16-11-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15837/30-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην αλυσίδα αξίας του ¨Αμπελιού¨στο Υποέργο 1», του έργου με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82076.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012