Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 15824/2020 πρόσκλησης Πολεοδομικός-Χωροταξικός Σχεδιασμός Κ.Ε. 82059

 • 1
 • Συντάχθηκε 25-11-2020 14:45 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19204/16-11-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν από υποψηφίους στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15824/30-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη (συν-)διδασκαλία των μαθημάτων του Πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού, κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021 στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Προβιδάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012