Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πριν τη μετακίνηση για Πρακτική Άσκηση

Παρακαλούνται θερμά οι φοιτητές να διαβάσουν προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και να συμβουλεύονται το παρακάτω έντυπο, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά, όλα τα βήματα, σε όλες τις φάσεις της κινητικότητας "ΠΡΙΝ", "κατά τη ΔΙΑΡΚΕΙΑ", "ΜΕΤΑ" την κινητικότητα.

Erasmus Traineeship Checklist

 1) Συμπλήρωση του Learning Agreement for Traineeship

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από το Γραφείο Erasmus, οι επιλεγέντες φοιτητές καλούνται να επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους και να ξεκινήσουν τη διαδικασία με τη συμπλήρωση της Συμφωνίας για Πρακτική Άσκηση (Learning Agreement for Traineeship) 

Για τη συμπλήρωση του Learning Agreement before the mobility, πατήστε εδώ για να δείτε τις αναλυτικές οδηγίες που έχει ετοιμάσει το γραφείο Erasmus. Επίσης μπορείτε να ανατρέξετε στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Learning Agreement Traineeship Guidelines.

 

2) Προαιρετική υποβολή του γλωσσικού τεστ OLS

Πριν την αναχώρησή του, ο φοιτητής πραγματοποιεί, μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή αφού λάβει τις οδηγίες από το γραφείο Erasmus, το  τεστ γλωσσικής αξιολόγησης στη γλώσσα εργασίας που έχει συμφωνηθεί με τον φορέα πρακτικής. * Προς το παρόν, ο φοιτητής δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα αλλά ακολουθεί τις οδηγίες υποβολής του γλωσσικού τεστ που θα βρει εδώ. Οδηγίες υποβολής γλωσσικού τεστ.

 

3) Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας

Οι μετακινούμενοι φοιτητές οφείλουν να προβούν πριν την αναχώρησή τους στην έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας  από τον ασφαλιστικό τους φορέα, η οποία θα πρέπει να ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που στον φοιτητή δεν μπορεί να εκδοθεί ΕΚΑΑ, θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση ιδιωτικής ασφάλειας. Πληροφορίες για την περίθαλψή σας πριν ταξιδέψετε στην ΕΕ

4) Αίτηση έκδοσης Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος και Αστικής Ευθύνης υπέρ Τρίτων

Μόνο στην περίπτωση της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

α) Aσφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι τρίτων

β) Aσφάλιση προσωπικού ατυχήματος.

Οι παραπάνω ασφαλίσεις σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παρέχονται από τον φορέα πρακτικής, γι αυτό θα πρέπει να ερωτηθεί ο φορέας υποδοχής και σε περίπτωση που καλύπτει τον φοιτητή, να ζητηθεί βεβαίωση ή αντίγραφο ασφαλιστηρίου. Σε διαφορετική περίπτωση, το κόστος επιβαρύνει τον μετακινούμενο φοιτητή, ο οποίος οφείλει να υποβάλλει αντίγραφο του ασφαλιστήριο συμβολαίου πριν την αναχώρησή του στο γραφείο Erasmus.

5) Αποστολή αντίγραφου τραπεζικού λογαριασμού στο γραφείο Erasmus

6) Υπογραφή Σύμβασης Επιχορήγησης

7) Εισιτήρια ή/και boarding passes από την αφετηρία (ως αφετηρία νοείται η έδρα του Ιδρύματος Αποστολής) ως τον προορισμό (ως προορισμός νοείται η έδρα του φορέα υποδοχής).

 

To top

Πληροφορίες για τη χώρα υποδοχής και για θέματα ασφάλειας

 

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το προφίλ για την κάθε μία από τις παραπάνω χώρες καθώς και χρήσιμες συμβολές για την ασφάλειά σας:

Country Profiles

 

Staying safe during your European experience

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

 

Ο δικαιούχος έχει δυνατότητα παράτασης της παραμονής του στο εξωτερικό εφόσον α) έχει εξασφαλίσει την έγγραφη έγκριση του Φορέα Υποδοχής, β) έχει υποβάλει ερώτημα για τη δυνατότητα αυτή μέσω e-mail στο γραφείο Erasmus του Πολυτεχνείου Κρήτης, γ) η παράταση ακολουθεί αμέσως την τρέχουσα περίοδο ERASMUS χωρίς κενό, δ) το Ίδρυμα Προέλευσης διαθέτει τα απαραίτητα κονδύλια για τη χρηματοδότηση της παράτασης. 

Ο/η μετακινούμενος/η θα πρέπει να αποστείλει στο γραφείο Erasmus μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr) αίτημα για την ακριβή χρονική περίοδο που επιθυμεί την επέκταση της κινητικότητας, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν το τέλος της προγραμματισμένης λήξης της τρέχουσας περιόδου Erasmus+. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, η περίοδος της κινητικότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέλος της συμβατικής περιόδου, δηλαδή την 30η Σεπτεμβρίου. 

Σε περίπτωση που το αίτημα εγκριθεί, θα πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τα τρία μέρη (φοιτητή, υπεύθυνο άτομο στον φορέα υποδοχής, Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο Erasmus+ της οικείας Σχολής) το έντυπο During the Mobility. Στο έντυπο αυτό θα αποτυπώνονται τα καθήκοντα που θα ανατεθούν στον φοιτητή κατά τη διάρκεια της χρονικής παράτασης.


Προσοχή!!! Σε περίπτωση χορήγησης παράτασης, ο φοιτητής μεριμνά ώστε η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθένειας καθώς και οι Ασφάλειες Ατυχήματος και Αστικής Ευθύνης να είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που λήγουν, θα πρέπει να ζητηθεί ανανέωση της ισχύς τους, από τους αντίστοιχους φορείς που τα έχουν χορηγήσει, για όλη τη διάρκεια της συνολικής παραμονής του δικαιούχου στο εξωτερικό.

To top

Πριν την αναχώρηση από το εξωτερικό

 

Πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα ο φοιτητής θα πρέπει να παραδώσει στον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής που πραγματοποίησε την πρακτική του άσκηση, προκειμένου να συμπληρώσει, υπογράψει και σφραγίσει τα παρακάτω έντυπα:

After the Mobility στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες και τα καθήκοντα του φοιτητή, καθώς και ότι η ενασχόλησή του ολοκληρώθηκε κατά το διάστημα της πρακτικής του άσκησης.

Certificate of Attendance, στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ενασχόλησή του ολοκληρώθηκε κατά το διάστημα της πρακτικής του άσκησης. 

 

Μετά την επιστροφή από το εξωτερικό

 

Με την ολοκλήρωση της περιόδου κινητικότητας του ο μετακινούμενος οφείλει: 

  • Να προσκομίσει στο γραφείο Erasmus, τα παρακάτω πρωτότυπα έντυπα:

       α) During the Mobility (σε περίπτωση παράτασης ή αν έχουν αλλάξει τα   συμφωνηθέντα  καθήκοντα κατά την περίoδο κινητικότητας)  

        β) After the Mobility υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής,

        γ) Certificate of Attendance  υπογεγραμμένο από τον Φορέα Υποδοχής 

        δ)  Εισιτήρια ή/και boarding passes επιστροφής. Εάν η επιστροφή δεν γίνει στα Χανιά που είναι η έδρα του Πολυτεχνείου Κρήτης, τότε ο φοιτητής συνυποβάλλει Υ/Δ προς το γραφείο Erasmus (την οποία εκδίδει μέσω GOV) όπου δηλώνει τον λόγο μη επιστροφής στα Χανιά. 

  • Το γραφείο Erasmus προωθεί τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης του φοιτητή στην γραμματεία της Σχολής προκειμένου αυτή να καταχωθεί στο Παράρτημα διπλώματος.

To top

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012