Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Φροντίζει για τη συλλογή των απαραίτητων για την έκδοση συγγραµµάτων στοιχείων και µεριµνά για την έκδοση και αναπαραγωγή τους. 

Παρακολουθεί και προωθεί τις διαδικασίες για την προµήθεια των συγγραµµάτων και σηµειώσεων καθώς και την διανοµή τους από τα Ακαδηµαϊκά Τµήµατα. 

Μεριµνά για την εκτύπωση ενηµερωτικών δελτίων, φυλλαδίων, οδηγών σπουδών, επετηρίδων κ.λπ. σε συνεργασία µε τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύµατος. 

Παραλαµβάνει τα δικαιολογητικά για την πληρωµή των συγγραφικών δικαιωµάτων, εκδίδει τις σχετικές καταστάσεις και τις προωθεί για πληρωµή. 

Διενεργεί µειοδοτικό διαγωνισµό για την επιλογή εξωτερικών τυπογράφων, σε περίοδο αιχµής και φροντίζει για την ενταλµατοποίηση των τιµολογίων τους από την Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, 

Μεριµνά για την προµήθειατου αναλώσιµου υλικού και των ανταλλακτικών σε συνεργασία µε το τµήµα Προµηθειών και εισηγείται την αγορά νέου εξοπλισµού. 

Μεριµνά για τις πάσης φύσεως εκδοτικές εργασίες και φροντίζει για την επισκευή και καλή λειτουργία των µηχανηµάτων. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012