Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Διαγωνισμοί: μόνιμες επιτροπές

Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπές παραλαβής ειδών / διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 518/17.01.2020 απόφαση Συγκλήτου

 

ΑΔΑ: ΨΝΖΓ469Β6Ν-Θ35 - Επιτροπές Διαγωνισμών και Ενστάσεων έτους 2020

 

Είδη διαγωνισμών:

 1. Διαγωνισμοί μετακίνησης φοιτητών και εκπαιδευτικών εκδρομών.

 2. Διαγωνισμοί συντηρήσεων κτιρίων και Μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 3. Διαγωνισμοί για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων.

 4. Διαγωνισμοί για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης (Συνδρομές περιοδικών, on line βάσεις δεδομένων κλπ).

 5. Διαγωνισμοί για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και για την προμήθεια νεών/ ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Ιδρύματος.

 6. Διαγωνισμοί για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων.

 7. Διαγωνισμοί για την προμήθεια/εγκατάσταση επίπλων, πάγκων εργασίας, καθισμάτων κλπ.

 8. Διαγωνισμοί για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιών (γνήσιων/ ισοδύναμων).

 

Επισημάνσεις:

 • Οι επιτροπές θα ενημερώνονται για τη διενέργεια των διαγωνισμών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από το Τμήμα Προμηθειών.
 • Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση κωλύματος έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τον εκάστοτε αναπληρωτή τους και ακολούθως το Τμήμα Προμηθειών.
 • Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το πρώτο στη σειρά αναφερόμενο μέλος.
 • Για την επιλογή γραμματέα (χωρίς δικαίωμα ψήφου) η κλήρωση γίνεται μεταξύ των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών.
 • Για τους συνοπτικούς διαγωνισμούς η επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη ενώ για τους διαγωνισμούς κάτω των ορίων από πέντε (5) μέλη.

 

Αποτελέσματα κλήρωσης:

1. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών μετακίνησης φοιτητών και εκπαιδευτικών εκδρομών.

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Γιώτης Ανδρέας, μέλος ΔΕΠ
 2. Αντέλλη Καλλιόπη , μέλος ΕΔΙΠ
 3. Μηλιάκη Στυλιανή, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Σταυρουλάκης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ
 2. Διακολουκάς Βασίλειος, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Σταματουλάκη Αντωνία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Πεντάρη Δέσποινα, μέλος ΔΕΠ

Μπατσάκης Σωτήριος, μέλος ΕΔΙΠ

Αθενάκη Δήμητρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Δόλλας Απόστολος, μέλος ΔΕΠ

Βρουβάκη Άννα, μέλος ΕΕΠ

Πετραντωνάκη Ευφροσύνη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

2. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών συντηρήσεων κτιρίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Δόλλας Απόστολος, μέλος ΔΕΠ
 2. Σπάρταλης Λάμπρος, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Μουμουτζής Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Σεϊμένης Ευστράτιος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Πετρίδου Βαρβάρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Μαρινάκης Ιωάννης, μέλος ΔΕΠ
 2. Μπότσης Ιωάννης, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Κουλουριδάκης Παύλος, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Γλυμιδάκη Κωνσταντίνα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Χαβρέ Δήμητρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Μπιλάλης Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ              

Μαρινάκη Μαγδαληνή, μέλος ΕΔΙΠ

Καμπουράκη Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Αναπληρωματικά μέλη

Τσουχλαράκη Ανδρονίκη, μέλος ΔΕΠ

Ρεπούσκου Ευτυχία, μέλος ΕΔΙΠ

Μυλωνάκη Ελένη, μόνιμη υπάλληλος

 

3. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών και φωτοτυπικών μηχανημάτων

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Νικολαΐδης Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ
 2. Μαυριγιαννάκης Στυλιανός, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Μπακατσάκη Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Νταουντάκη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Κοββαντζής Κων/νος, μόνιμος υπάλληλος
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Παρτσινέβελος Παναγιώτης, μέλος ΔΕΠ
 2. Κονταξάκης Ιωσήφ, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Σεργάκη Αμαλία, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Μαλανδράκη Σοφία, μόνιμη υπάλληλος
 5. Χαλβαδάκη Στυλιανή, μόνιμη υπάλληλος
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής:

Τακτικά μέλη

Δοϊτσίδης Ελευθέριος, μέλος ΔΕΠ

Παπαδομανωλάκη Μαρία, μέλος ΕΔΙΠ

Μυλωνάκη Ελένη, μόνιμη υπάλληλος

 

Αναπληρωματικά μέλη

Γαλετάκης Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ

Βακάκης Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ

Πετρίδου Βαρβάρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

4. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης (συνδρομές περιοδικών, on-line βάσεις δεδομένων κλπ)

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Μαθιουδάκης Εμμανουήλ, μέλος ΔΕΠ
 2. Δουλαβεράκης Χαράλαμπος, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Ντουντουνάκη Χαρίκλεια, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Αραμπατζής Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ
 2. Κουρουτάκη Αλεξάνδρα, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Παρτσακουλάκη Μαρία, μόνιμη υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Εξαδάκτυλος Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ

Ψυχής Σπυρίδων, μέλος ΕΤΕΠ

Νικότερα Πάολα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Μουτσόπουλος Αθανάσιος, μέλος ΔΕΠ

Σπανουδάκης Νικόλαος (ΜΗΧΟΠ), μέλος ΕΔΙΠ

Ντεγιαννάκη Αικατερίνη, Μόνιμη υπάλληλος

 

5. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής και για την προμήθεια νέων / ανανέωση λογισμικών για τις ανάγκες του Ιδρύματος

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Ξεκουκουλωτάκης Νικόλαος, μέλος ΔΕΠ
 2. Σεργάκη Αμαλία, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Γιολδάσης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Πετράκη Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Λυραντωνάκη Θεανώ, μόνιμη υπάλληλος
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Μανουσάκη Δάφνη, μέλος ΔΕΠ
 2. Μπαραδάκης Ευπρέπιος, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Αργυρόπουλος Σπυρίδων, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Κοντογιάννης Παναγιώτης, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Σιάχαλου Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Κολοκοτσά Διονυσία, μέλος ΔΕΠ

Μαλανδράκη Σοφία, μόνιμη υπάλληλος

Χαιρέτης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Χαλκιαδάκης Γεώργιος,  μέλος ΔΕΠ

Πρωτοπαπαδάκη Ελένη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Βουντουράκης Ευάγγελος, μέλος ΕΔΙΠ

 

6. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια επιστημονικών οργάνων

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Βενιέρη Δανάη, μέλος ΔΕΠ
 2. Αρβανίτης Χρίστος, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Βαβαδάκης Διονύσιος, μέλος ΕΤΕΠ
 4. Τζανάκης Γεώργιος, Μόνιμος Υπάλληλος
 5. Σιάχαλου Ελευθερία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Γρηγορούδης Ευάγγελος, μέλος ΔΕΠ
 2. Ανδριανάκης Σταμάτιος, μέλος ΕΔΙΠ
 3. Σπάρταλης Λάμπρος, μέλος ΕΤΕΠ
 4. Σταματάκης Αλέξανδρος, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 5. Αθενάκη Δήμητρα, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 6. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής 

Τακτικά μέλη

Γαλετάκης Μιχάλης, μέλος ΔΕΠ

Παππάς Νικόλαος, μέλος ΕΔΙΠ

Ψαρουδάκη Ελένη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Ψυλλάκη Ελευθερία, μέλος ΔΕΠ

Χαιρέτης Νεκτάριος, μέλος ΕΔΙΠ

Βογιατζάκη Μαρία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

7. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια/ εγκατάσταση επίπλων πάγκων εργασίας, καθισμάτων κ.λ.π.

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Ιωαννίδης Ευστράτιος, μέλος ΔΕΠ
 2. Ανδρονικίδης Νικόλαος, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Καπετανάκης Γεώργιος, μόνιμος Υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Ι Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Τσάρας Γιάννης - Νίκος, μέλος ΔΕΠ
 2. Βρουβάκη Άννα, μέλος ΕΕΠ
 3. Κουριδάκης Νικόλαος, μόνιμος Υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Μπούχερ Ματτίας, μέλος ΔΕΠ

Αράπη Πολυξένη, μέλος ΕΔΙΠ

Σαραβελάκη Αδαμαντία Αικατερίνη,  μόνιμη υπάλληλος

 

Αναπληρωματικά μέλη

Παπαευθυμίου Σπύρος, μέλος ΔΕΠ

Φραντζής Ξενοφών, μέλος ΕΔΙΠ

Πάγγειου Βασιλική, υπάλληλος  ΙΔΑΧ

 

8. Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού και μελανιών (γνήσιων/ ισοδύναμων)

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Μαριά Ευπραξία, μέλος ΔΕΠ
 2. Ράκα Στυλιανή, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Στρατάκης Αντώνης, μέλος ΕΔΙΠ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Νικολός Ιωάννης, μέλος ΔΕΠ
 2. Μαυράκη Αγάπη, μέλος ΕΤΕΠ
 3. Σπανουδάκης Νικόλαος (ΜΗΧΟΠ), μέλος ΕΔΙΠ
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τσιτωνάκη Παναγιώτα, υπάλληλος ΙΔΑΧ

Επιτροπή παραλαβής :

Τακτικά μέλη

Ατσαλάκης Γεώργιος, μέλος ΔΕΠ

Χαμηλάκη Ελένη,  μέλος ΕΔΙΠ

Παπαδογεωργάκη Ελένη, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Αναπληρωματικά μέλη

Δεληγιαννάκης Αντώνιος, μέλος ΔΕΠ

Αρβανίτης Χρίστος, μέλος ΕΔΙΠ

Μαυρακάκη Θεοδώρα, μόνιμη υπάλληλος

 

Στο άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του Ν. 4412/2016, παρ. 1, περ. (η) ορίζεται ότι στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης.

Επιπλέον, στην παρ. 11. του ιδίου ανωτέρω άρθρου ορίζεται ότι στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται χωριστό γνωμοδοτικό όργανο τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης (αξιολόγησης προσφορών κ.λπ.).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, κληρώνεται για το έτος 2020 η παρακάτω επιτροπή

Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 €.

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Χριστόπουλος Διονύσης, μέλος ΔΕΠ
 2. McKay Anne, μέλος ΕΕΠ
 3. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, μόνιμη υπάλληλος
 4. Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου) Πρώιμος Μιχαήλ, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 1. Δοϊτσίδης Ελευθέριος, μέλος ΔΕΠ
 2. Φραγκεδάκη Ερασμία, μόνιμη υπάλληλος
 3. Αποστολάκης Περικλής, υπάλληλος ΙΔΑΧ
 4. Γραμματέας χωρίς δικαίωμα ψήφου) Τρακάκη Σοφία, υπάλληλος ΙΔΑΧ

 

Η Επιτροπή διενέργειας της κλήρωσης

 1. Καθηγητής Νικόλαος Καλλίθρακας - Κόντος, Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
 2. Δέσποινα Παντελάκη, Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Στυλιανή Μαλανδράκη, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου - Ταμείου

Τα μέλη της Συγκλήτου, ομόφωνα επικυρώνουν το από 10/01/2020 πρακτικό της δημόσιας κλήρωσης για α) τη συγκρότηση των επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παραλαβής ειδών/ διαπίστωσης παροχής υπηρεσιών των διαγωνισμών για το έτος 2020 εκτιμώμενης αξίας (άνευ ΦΠΑ) έκαστος ίσης ή κατώτερης των 139.000,00 € και β) τη συγκρότηση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας (αξία χωρίς τον ΦΠΑ) ίσης ή κατώτερης των 60.000,00 €.

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012