Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Έρευνα

«Η Έρευνα είναι βασική αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης και ως αποτέλεσμα το Ίδρυμα παράγει μεγάλο όγκο ερευνητικών αποτελεσμάτων υψηλού επιπέδου. Το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα από τα πιο παραγωγικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα στην έρευνα και μπορεί να συγκριθεί θετικά με αντίστοιχα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονούνται στο Ίδρυμα υπερδιπλασιάστηκε από το 2012.»

Technical University of Crete - Innovation in Engineering and Technology, Technical University of Crete
Technical University of Crete - Innovation in Engineering and Technology

Με τα λόγια αυτά, η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία κοινοποιήθηκε στις 30.3.2016 στο Ίδρυμα από την ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ), επιβεβαιώνει το υψηλής στάθμης ερευνητικό έργο που παράγεται στο Ίδρυμα. 

Παράλληλα, οι διακρίσεις των μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καθώς και των φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης στο διεθνή χώρο αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την απήχηση της έρευνας που διεξάγεται στα εργαστήρια και τις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος και στο εξωτερικό.

Η ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος εστιάζει σε βασική, τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη, σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία, ταυτόχρονα δε προωθεί τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς. Οι ερευνητικές μονάδες και τα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν να επιδείξουν ένα πλούσιο αριθμό καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, η προώθηση και ενσωμάτωση των οποίων στην επιχειρηματική ζωή της χώρας συμβάλει δυναμικά στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της.

Τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία διαχειρίζεται η Επιτροπή Ερευνών και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) χρηματοδοτούνται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, την Περιφέρεια Κρήτης, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ιδιωτικούς φορείς. Στα προγράμματα αυτά απασχολούνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ιδρύματος με στόχο την καλύτερη εκπαίδευσή τους και την εξοικείωση με την έρευνα. Παράλληλα, Ιδιωτικοί Φορείς απευθύνονται στην ερευνητική κοινότητα του Ιδρύματος για την εξεύρεση βέλτιστης λύσης σε στοχευμένα προβλήματά τους ή την αναζήτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών στις επιχειρήσεις τους.

Δείτε παρακάτω μερικές από τις ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιούνται τα εργαστήρια και οι ερευνητικές μονάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης σε αλφαβητική σειρά:
 

Ανάλυση εικόνας & φωνής   Εφαρμοσμένες υδρογεωλογικές μελέτες   Ορυκτοί Πόροι
Ανάλυση & εντοπισμός υδρογονανθράκων   Ευέλικτα συστήματα παραγωγής   Πληροφορική
Αναλυτική χημεία & μηχανική περιβάλλοντος   Ιατρική/Υγεία   Προηγμένα δομικά υλικά
Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας   Ηλεκτρονική   Προστασία Περιβάλλοντος & οικοσυστημάτων
Ανίχνευση & εκμετάλλευση ορυκτών πόρων   Κατασκευές   Ρομποτική
Βιολογική επεξεργασία λυμάτων   Κοινωνικο - οικονομικά θέματα   Συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος
Βιοτεχνολογία   Μεταφορές   Τηλεπικοινωνίες
Γεωλογικές - γεωθερμικές έρευνες   Μικροηλεκτρονική   Τηλεματική μεταφορών & συγκοινωνιακά συστήματα
Γεωμηχανική   Μικρομηχανική & κατασκευές αναλυτικών οργάνων   Τηλεματική/Τηλεπικοινωνίες
Διαχείριση & Παραγωγή Ενέργειας   Οικολογία   Υδάτινοι Πόροι
Διαχείριση Ποιότητας    Οπτοηλεκτρονική   Υλικά
Διαχείριση Πολιτισμικού Πλούτου   Σύγχρονα κεραμικά   Υπολογιστικά μαθηματικά
Διοίκηση Επιχειρήσεων   Οργάνωση & διοίκηση επιχειρήσεων   Φυσική των λέιζερ
Επιχειρησιακή έρευνα   Οργάνωση & τεχνολογίες παραγωγής   Φυσικοχημεία &κατάλυση


Για να δείτε αναλυτικά τις ερευνητικές δραστηριότητες σε περισσότερα από 70 εργαστήρια και εργαστηριακές μονάδες του Πολυτεχνείου Κρήτης παρακαλούμε επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους ανά Σχολή:

Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012